Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Ustalanie beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszanie informacji
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Szkolenie nr 10 021

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) oraz materiały edukacyjne.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Ustalanie beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 199 złotych (w promocji)

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia jest przedstawienie zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz przygotowanie do wykonania obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

OPIS

Cena promocyjna 199 złotych ( w miejsce 249 złotych ) obowiązuje dla szkoleń zakupionych przed 31 października 2021 roku. Szkolenie rozpocząć można natychmiast po jego zakupieniu ( zarejestrowaniu wpłaty ).

Szkolenie stanowi wyczerpujące omówienie zasad wykonania obowiązku zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego, stowarzyszenia ( rejestrowe ), fundacje, spółdzielnie, trusty oraz inne podmioty prawne, na które nałożony został ten ustawowy obowiązek.

W obecnym stanie prawnym informacje, którym poświęcone jest szkolenie są niezbędne dla każdej osoby obowiązanej zgłaszać i aktualizować informacje podlegające ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Informacje zawarte w szkoleniu są również niezbędne dla osób, które ustalają tożsamość beneficjenta rzeczywistego w trakcie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Tej zaś czynności nie można, począwszy od 31 października 2021 roku, wykonać wyłącznie w oparciu o dane pochodzące z Centralnego Rejestru ( art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ).

Treść zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może mieć istotne skutki prawne. Może ono w szczególności stanowić podstawę uznania udziałowca spółki z o.o. za osobę obowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne. Treść zgłoszenia do Centralnego Rejestru może wpływać również na sytuację prawną przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc kryzysową na podstawie przepisów epidemicznych w roku 2020 lub roku 2021 ( tzw. tarcze kryzysowe i finansowe ). Elementem szkolenia jest szczegółowa analiza konsekwencji treści dokonanego zgłoszenia.

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu większość spółek prawa handlowego zobowiązana jest zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych szereg informacji o sytuacji prawnej i faktycznej spółki, w tym informacje o beneficjentach rzeczywistych. Podstawą prawną obowiązku jest artykułu 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek zgłoszeniowy ciąży na wszystkich:
1. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. spółkach jawnych,
3. spółkach komandytowych oraz
4. spółkach komandytowo-akcyjnych.
Zobowiązane dokonać zgłoszenia są również niektóre spółki akcyjne.

Ważne terminy: Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku winny dokonać zgłoszenia najpóźniej 13 lipca 2020 roku. Spółki wpisane do KRS-u od 13 października 2019 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. Ponadto spółki obowiązane są dokonywać aktualizacji danych zgłoszonych do rejestru w razie ich zmiany – terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany.

Zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzące w życie dnia 31 października 2021 roku powodują, że podmioty, które dokonały zgłoszenia przed tą datą ( spółki prawa handlowego ) mogą być zobowiązane do zebrania dodatkowych danych i ich aktualizacji w CRBR.

Począwszy od 31 października 2021 roku obowiązek zgłoszeniowy ciąży również na:
1.fundacjach,
2. stowarzyszeniach rejestrowych ( podlegających wpisowi do KRS-u ),
3. spółdzielniach,
4. spółdzielniach europejskich,
5. spółkach europejskich,
6. spółkach partnerskich oraz
7. niektórych trustach.
Do 31 października 2021 roku każdy istniejący podmiot tego rodzaju musi dokonać zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Podmioty powstałe po tej dacie podlegają obowiązkowi zgłoszeniowemu w ogólnych terminach.

W toku szkolenia przedstawia się działania, które podjąć należy w przypadku uchybienia terminu na zgłoszenie informacji do CRBR, aby zminimalizować ryzyko sankcji publicznoprawnych. Szczegółowo omawiane są okoliczności wadliwego działania systemu CRBR udostępnianego przez Ministra Finansów w dniach 13 lipca 2020 r. oraz 14 lipca 2020 roku. W załączeniu do szkolenia przygotowano również zrzuty występujących wówczas błędów aplikacji Ministerstwa w celu wykorzystania przez podmioty, które błędami tego rodzaju zostały dotknięte i nie zapisały ich treści w pamięci komputera. Dla Uczestników szkolenia przygotowana została również argumentacja prawna na wypadek ewentualnego sporu z organami władzy publicznej w przedmiocie terminowości dokonania zgłoszenia.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za zaniechanie zgłoszenia informacji przewiduje karę pieniężną wynoszącą nawet 1.000.000 złotych. Zgłoszenie informacji fałszywych zagrożone jest zaś odpowiedzialnością karną. Nadto zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji nieprawdziwych może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Charakterystyka szkolenia: Szkolenie stanowi wyczerpujące opracowanie tematyki ustalania tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz dokonywania zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W trakcie wykładu wyjaśnione są zarówno prawne uwarunkowania dokonania zgłoszenia, jak i analiza techniczna systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Finansów.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów prawnych obowiązanych dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i zawiera szczegółową analizę danych, które powinny być przez nie zgłoszone. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku oraz wypracowana dotychczas praktyka precyzyjne określa jakie dane, ponad informacje o osobach beneficjentów rzeczywistych winny zostać zgłoszone do Rejestru. W trakcie wykładu precyzyjnie wyjaśnione jest, jakie dane winny zostać zgłoszone oraz w jaki sposób umieścić je w zgłoszeniu elektronicznym. Część wykładu poświęcona jest ustalaniu beneficjentów rzeczywistych poszczególnych rodzajów spółek i innych podmiotów oraz metodykę ustalenia beneficjentów rzeczywistych w przypadku spółek pozostających własnością podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Prowadzący szczegółowo przedstawia najpoważniejsze błędy, które popełniane są w trakcie dokonywania zgłoszenia oraz sposoby ich uniknięcia. W szczególności omawiane są przypadki:
1. wadliwego technicznie wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
2. dokonania zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną,
3. dokonania zgłoszenia po terminie,
4. zgłoszenia jako reprezentantów spółki osób innych niż wskazane przez ustawę,
5. zgłoszenia jako beneficjentów rzeczywistych osób nie mających tego statusu ( co również może stanowić przestępstwo ),
6. zaniechania zgłoszenia ogółu beneficjentów rzeczywistych,
7. wadliwego zgłoszenia uprawnień beneficjentów rzeczywistych.

W trakcie szkolenia szczegółowo omawia się również sytuację prawną spółek w upadłości i spółek pozostających w postępowaniu sanacyjnym, spółek będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, spółek kontrolowanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne i przypadki sprawowania kontroli nad majątkiem osób fizycznych przez inne osoby ( np. na skutek ubezwłasnowolnienia ).

W ostatniej części wykładu przedstawiono ogólne zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w oparciu o normy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.

Wykładowca jest prawnikiem ( absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ) i ekonomistą ( absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ), wieloletnim syndykiem mas upadłościowych oraz autorem jednego z nielicznych praktycznych opracowań - publikacji książkowych charakteryzujących stosowanie norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych ( w szczególności: „Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami”, ISBN: 978-83-950457-7-6 ).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostępne jest do pobrania w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu przez Uczestnika wniosku o wystawienie zaświadczenia w formie pisemnej jest ono przesyłane na wskazany adres korespondencyjny ( w cenie szkolenia ).

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie skierowane jest do osób uczestniczących w zgłaszaniu informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spódzielnie, trusty oraz do osób działających w imieniu innych podmiotów zobowiązanych dokonać zgłoszenia. W szczególności przygotowane zostało z myślą o członkach zarządu spółek kapitałowych, wspólnikach spółek osobowych oraz osobach zawodowo zajmujących się wykonywaniem obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – biegłych rewidentach, doradcach podatkowych, księgowych i prawnikach.

Szkolenie stanowi obowiązkowy program szkoleniowy dla pracowników instytucji obowiązanych, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie może stanowić ustawiczne doskonalenie zawodowe ( UDZ ) dyplomowanych księgowych, certyfikowanych ekspertów usług księgowych i certyfikowanych specjalistów usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stosownie do uchwały Zarządu Głównego SKwP (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) z dnia 20 lipca 2020 roku (dalej Regulamin), zastępującej uchwałę nr 905/211/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ustawiczne doskonalenie zawodowe może być realizowane częściowo przez udział w szkoleniach organizowanych w podmiotach innych niż SKwP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów uzyskaliśmy oficjalne stanowisko Zarządu Głównego SKwP (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) w tym przedmiocie. Regulamin nie uległ zmianie w tym zakresie od czasu wydania stanowiska SKwP. Uczestnicy korzystający ze szkolenia otrzymują zaświadczenie zawierające dane wskazane w stanowisku Zarządu Głównego SKwP.

Ważne pliki:

Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie realizacji UDZ przez udział w szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż SKwP (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).

SKŁADNIKI KURSU

  • 6 godzin edukacyjnych wykładu,
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz plan wykładu
  • Dokumenty związane z wykonaniem obowiązku zgłoszenia do CRBR
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 199 złotych (w promocji)

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Możliwość zadawania
pytań prowadzącemu

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi

Dostęp do
dodatkowych materiałów