MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości
Obowiązkowe szkolenia oraz dokumentacja wdrożeniowa

Szkolenie nr 10 017

Obowiązkowe szkolenia e-learningowe, dwa e-booki oraz wdrożeniowa dokumentacja prawna dla biura nieruchomości

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Więcej informacji Przykładowe szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości
Obowiązkowe szkolenia oraz dokumentacja wdrożeniowa

Forma: System dokumentacji wdrożeniowej, szkolenia e-learningowe oraz dwie książki (e-book)

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 249 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Szkolenia realizowane są przez Internet, każdy Uczestnik otrzymuje nadto dostęp do e-booków w popularnym formacie plików PDF oraz kompletnej dokumentacji wdrożeniowej.

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Zapewnienie wdrożenia dokumentacji i środków przeciwdziałania praniu pieniędzy przez pośrednika w obrocie nieruchomościami

OPIS

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami począwszy od 13 lipca 2018 roku objęci są obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723 ). Na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt 18 tej ustawy pośrednicy w obrocie nieruchomościami są instytucjami obowiązanymi, co skutkuje koniecznością wdrożenia narzędzi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ich przedsiębiorstwie. Rezultatem tego jest szereg dodatkowych obowiązków prawnych w zakresie prowadzonej działalności.

Ustawa przewiduje surowe sankcje za naruszenie istotnych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym relatywnie wysoką karę pozbawienia wolności ( od 3 miesięcy do 5 lat ) oraz kary finansowe. Poza tym pośrednik w obrocie nieruchomościami dotknięty może być karami w postaci publikacji jego danych oraz zakresu stwierdzonych naruszeń w sieci Internet ( art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy ), a nawet nakazem zaprzestania wykonywania niektórych czynności ( w szczególności czynności pośredniczych – art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy ). Pośrednik w obrocie nieruchomościami wdrożyć winien zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu uniknięcia wytypowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przez przestępczość zorganizowaną.

Wejście w życie nowej ustawy zbiega się z szeregiem innych zmian prawa, które począwszy od 2016 roku istotnie zwiększyły narażenie pośredników w obrocie nieruchomościami na wykorzystanie ich usług w procedurze prania brudnych pieniędzy. Podstawową z tych zmian była regulacja rynku kredytów krótkoterminowych ograniczająca wykorzystanie tej działalności do wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Na skutek tego obecnie rynek nieruchomości ponownie stanowi narzędzie pozwalające na najbardziej efektywne ukrywanie rzeczywistego pochodzenia środków pochodzących z przestępstwa.

Znane są przypadki, gdy pośrednicy w obrocie nieruchomościami wykorzystywani są do nadawania czynnościom prawnym służącym pokrzywdzeniu wierzycieli i unikaniu opodatkowania ( wyprowadzanie majątku, transfer zysków, czynności bezskuteczne ) pozorów legalności.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien również wdrożyć zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy ze względu na bezpieczeństwo swojej działalności. Również ta okoliczność wpłynęła na treść obecnie obowiązującej regulacji. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest w kontakcie z podmiotami ( lub wykonawcami ) prania pieniędzy i ukrywania majątku stroną zdecydowanie słabszą ekonomicznie, organizacyjnie i prawnie. Brak dostatecznie szybkiego rozpoznania ryzyka związanego z obsługą konkretnego klienta tworzy realne zagrożenie, pozostawiając pośrednika w roli potencjalnego wspólnika. W skrajnych okolicznościach pośrednik może również zostać uznany przez Sąd sprawcą przestępstwa z art. 299 par. 1 Kodeksu karnego.

Szkolenia, publikacje oraz dokumentacja wdrożeniowa przygotowane zostały przez Dariusza Vestri, prawnika, ekonomistę i wieloletniego syndyka masy upadłości. Z tej przyczyny, obok oddania do rąk Użytkowników dokumentacji i narzędzi formalnie wyczerpujących obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami, materiał pozwala na rzeczywiste nabycie praktycznej wiedzy o metodyce prania pieniędzy, ukrywania majątku przed wierzycielami i wykorzystywania pośredników w obrocie nieruchomościami w tym procesie.

Dodatek specjalny: W szkoleniu omówione są również stwierdzone w 2018 i 2019 roku przypadki podszywania się przez osoby legitymujące się fałszywymi dokumentami pod właścicieli nieruchomości.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Zestaw szkoleń oraz dokumentacji wdrożeniowej przygotowany jest dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Obowiązki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy ciążą przy tym nie tylko na pośrednikach prowadzących biura nieruchomości, ale również osobach samozatrudnionych, które w praktyce wykonują czynności wyłącznie na rzecz innego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Cena zestawu obejmuje szkolenia dla pośrednika prowadzącego biuro nieruchomości, agentów zatrudnionych oraz agentów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby samozatrudnione.

Dokumentacja wdrożeniowa przygotowana została w wersjach dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną ( w tym dla pośrednika prowadzącego biuro i agentów ), spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego ( osobowych i kapitałowych ). Dokumentacja wdrożeniowa przygotowana jest z uwzględnieniem specyfiki biura nieruchomości jako instytucji obowiązanej.

SKŁADNIKI KURSU

Zestaw procedur i wymaganej ustawą dokumentacji wdrożeniowej obejmuje w szczególności gotowe:

  • procedury wskazania osób odpowiedzialnych za realizację postanowień ustawy ( art. 6-8 ustawy );
  • specjalistyczną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w działalności pośrednika z uwzględnieniem różnych charakterystyk działalności biura ( art. 27 ustawy );
  • procedury stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w kontaktach z klientami ( art. 33 ust. 1 ustawy );
  • wewnętrzną procedurę instytucji obowiązanej ( art. 50 ust. 1 ustawy )
  • szkolenia osób odpowiedzialnych za wykonanie norm ustawy – w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami przeszkolenia wymaga ogół agentów ( art. 52 ustawy );
  • zasady przechowywania dokumentacji niezbędnej do wykazania wykonania obowiązków ( art. 49 ustawy );
  • metodyki i formularze zgłaszania prokuraturze przypadków, gdy wartości majątkowe mogą pochodzić z przestępstwa ( art. 89 ustawy ).

Produkt przygotowany z uwzględnieniem metod minimalizacji skutków ewentualnych zaniechań następujących po 13 lipca 2018 roku.

Zestaw szkoleń obejmuje:
1. szkolenie da kadry zarządzającej ( oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ),
2. szkolenia da pracowników.

Szkolenia realizują obowiązek szkoleniowy nałożony przez art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723 ).

W ramach licencji nabywca może zrealizować w ciągu roku do 20 szkoleń objętych punktem pierwszym i drugim. Udział w szkoleniu stwierdzony jest zaświadczeniem w formie elektronicznej ( dostępnym do pobrania ). W cenie usługi zawarte jest jednokrotne wysłanie zaświadczenia ( zaświadczeń ) w formie korespondencji poleconej. O chwili wysyłki decyduje Użytkownik. Zaświadczenia pisemne wystawione po pierwszej wysyłce przesyłane są za uiszczeniem dodatkowej opłaty równej kosztom wysyłki.

Czas szkolenia pracowników wynosi około 2 godzin edukacyjnych. Czas szkolenia kadry zarządzającej wynosi około 6 godzin edukacyjnych. Zaliczenie odbywa się na podstawie zarejestrowanej obecności.

Dodatkowo dla pracowników oraz kadry zarządzającej przygotowano osobne publikacje w formie e-booka.

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 249 ZŁOTYCH

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
365 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY