Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
w praktyce rzeczoznawcy majątkowego
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej

Warsztat nr R‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy, dokumentacja wdrożeniowa, książka (e-book).

Zapisz na warsztatPowrót do listy produktów

Tytuł:

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Edycja z kompletem dokumentacji prawnej. Stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 roku.

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 119 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego ( warsztaty zawodowe ).

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811, dalej nazywanego Rozporządzeniem ) - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym. Rzeczoznawca majątkowy kończący warsztat uzyskuje punkty w kategorii „warsztaty” - zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia.

Warsztat prowadzą:
mgr Agnieszka Krygier ( nr upr. 4690 ) oraz
mgr Marcin Kiełkowski ( nr upr. 7397 )

Do zaliczenia warsztatu nie jest konieczne prawidłowe rozwiązanie zadań. Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej automatycznie przez system komputerowy obecności, po 12 godzinach uczestnictwa. Dzięki komentarzom widocznym po rozwiązaniu zadań udzielone odpowiedzi można korygować w czasie trwania warsztatu.

Uczestnik korzystać może z warsztatu przez Internet - w dowolnym czasie, z możliwością przerywania warsztatu i powrotu do realizowanego materiału.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Ministra Rozwoju i Technologii ) dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2024 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2024 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sdz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 523863176, NIP: 9372748691

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2024.

TEMATYKA
WARSZTATU

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO ) stanowi obecnie wraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami podstawowy akt prawny regulujący wykonywanie zawodu przez rzeczoznawcę majątkowego. W praktyce rzeczoznawcy majątkowego przetwarzanie informacji jest podstawą formą aktywności zawodowe, a począwszy od 25 maja 2018 roku znaczny zakres tych czynności przebiegać winien w sposób uregulowany przez Rozporządzenie UE 2016/679 ( RODO ).

Wdrożenie zasad przetwarzania danych osobowych w praktyce rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków implementacji norm prawnych tej regulacji. Decyduje o tym przede wszystkim ustalony w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ukształtowany orzecznictwem sądowym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ( art. 175 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Z tej już tylko przyczyny rozwiązania przygotowane dla przedstawicieli innych branż i zawodów nie mogą zostać bezpośrednio zastosowane przez rzeczoznawców majątkowych.

Komplementarność regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i RODO w zakresie przetwarzania danych objętych tajemnicą zawodową powoduje ryzyko poszerzenia odpowiedzialności rzeczoznawców majątkowych za zapewnienie ochrony danych osobowych na postępowania dyscyplinarne.

Niniejszy warsztat stanowi jedyne aktualne, uwzględniające zmiany prawne wchodzące w życie 4 maja 2019 roku, opracowanie metodyki stosowania RODO ( Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ) w praktyce rzeczoznawców majątkowych. Warsztat realizuje doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w wymiarze 6 godzin ( 3 punktów ). Jego podstawowym celem jest jednak zapewnienie rzeczoznawcom majątkowym bezpieczeństwa prawnego w związku z obowiązkiem stosowania norm Rozporządzenia RODO.

Każdy Uczestnik warsztatu otrzymuje w zestawie publikację elektroniczną „Wdrożenie RODO w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne.” autorstwa Dariusza Vestri - prawnika specjalizującego się między innymi w zagadnieniach ochrony danych osobowych i autora cieszącego się dużą popularnością systemu prawnego i organizacyjnego wdrożenia RODO w biurze nieruchomości. Forma warsztatu pozwala na praktyczne przedstawienie Uczestnikom sposobu wykonania norm Rozporządzenia oraz weryfikację poprawności jego stosowania.

Rzeczoznawcy majątkowi, podobnie jak przedstawiciele innych grup zawodowych, zobowiązani są do stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( RODO ) w prowadzonej przez siebie działalności. Dotyczy to w praktyce każdego aktywnego zawodowo rzeczoznawcy majątkowego, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub treści umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zasadą jest, że rzeczoznawca majątkowy przetwarza dane osobowe i niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności zawodowej podlega pod normy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ( RODO ). W zależności od sposobu wykonywania działalności zawodowej i rodzaju przetwarzanych danych rzeczoznawca majątkowy może pozostawać administratorem danych osobowych, podmiotem przetwarzającym lub pozostawać w strukturze prawnej innego podmiotu. Niemal zawsze jednak w toku wyceny nieruchomości dane osobowe będzie przetwarzać.

Wraz z publikacją Uczestnicy warsztatu otrzymują komplet aktualnej dokumentacji prawnej pozwalającej na wdrożenie stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W szczególności zaś:

  • szczegółowe rejestry czynności przetwarzania zawierające elementy wymagane rozporządzeniem;
  • wstępne ewaluacje ryzyka na potrzeby ustalenia konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania;
  • informacje udzielane osobom fizycznym, których dotyczą dane, uwzględniające możliwe w praktyce rzeczoznawcy majątkowego przetwarzania danych, cele przetwarzania oraz specyfikę działalności;
  • klauzule zgody w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych przez rzeczoznawcę majątkowego może wymagać jej odebrania;
  • umowy zawierane przez rzeczoznawcę majątkowego z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
  • polecenia przetwarzania udzielane pracownikom stanowiącym kadrę rzeczoznawcy majątkowego;
  • porozumienia między współadministratorami będącymi wspólnikami spółki cywilnej;
  • kompletny zestaw pism służących wykonaniu obowiązków udzielenia dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przekazania stosownych informacji podmiotom trzecim, wykonania prawa sprzeciwu );
  • inne dokumenty wcześniej nie wymienione.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej