Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zasady obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku

Szkolenie nr 10 025

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e‑booka.

Zapisz na szkolenie

Tytuł:

Zasady obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 188 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: elektroniczne (Plik PDF)

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza skutków ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177).

OPIS

Szkolenie stanowi kompleksową, przygotowaną dla pośredników w obrocie nieruchomościami analizę obowiązującej od dnia 1 lipca 2022 roku ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ( dalej zwana OchrNabDFGU ). Szkolenie realizowane jest w formie wykładu video, prowadzonego przez Dariusza Vestri, prawnika, ekonomistę, wykładowcę z ponad 10 letnim doświadczeniem oraz doradcę restrukturyzacyjnego.

W zestawie ze szkoleniem każdy Uczestnik otrzymuje nadto publikację elektroniczną ( e‑book ) autorstwa Dariusza Vestri zatytułowaną „Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Tom IV: Obrót nieruchomościami mieszkaniowym w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku” ( ISBN: 978-83-950457-6-9, wrzesień 2022 roku ).

W zestawie ze szkoleniem każdy Uczestnik otrzymuje również wzorce dokumentów do wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi. W szczególności zbiór dokumentów obejmuje:

  • umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mieszkaniowymi, lokalami oraz domami jednorodzinnymi na rynku wtórym oraz pierwotnym ( w tym umowy zawierane z deweloperem na etapie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego );
  • umowy rezerwacyjne zawierane pomiędzy oferentem nieruchomości ( lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ) , a osobą fizyczną zainteresowaną nabyciem nieruchomości ( art. 29 OchrNabDFGU );
  • umowy przedwstępne w treści odpowiadającej stanowi prawnemu obowiązującemu od dnia 1 lipca 2022 roku;
  • protokoły odbioru nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, służące wykonaniu obowiązkowych na podstawie art. 41 OchrNabDFGU czynności poprzedzających przeniesienie własności nieruchomości ( odbiór jest czynnością inną, niż wydanie nieruchomości );
  • procedury służące ocenie, w jaki sposób regulowana jest transakcja w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku.

Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wyznacza nowe standardy ochrony osób fizycznych nabywających nieruchomości mieszkaniowe. Obowiązująca od dnia 1 lipca 2022 roku ustawa reguluje nie tylko obrót na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym. Zakres przedmiotowy regulacji oraz charakter zastosowanych środków ochronnych w pełni uzasadnia stwierdzenie, że ustawa z dnia 20 maja 2021 roku stanowi obecnie podstawowy akt prawny regulujący obrót nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce.

W praktyce pośredników w obrocie nieruchomościami ustawa z dnia 20 maja 2021 roku prowadzi do daleko idących zmian w sposobie wykonywania czynności zawodowych. Ustawa wymaga zaś jej stosowania na etapie poprzedzającym czynności notariusza, a zatem w czasie, gdy organy władzy publicznej nie gwarantują poprawności przebiegu transakcji. Ciężar i ryzyko związane z zastosowaniem nowych przepisów ciąży na występującym w transakcji pośredniku w obrocie nieruchomościami. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku znacznemu ograniczeniu ulegała zresztą odpowiedzialność organów władzy publicznej za prawidłowy przebieg transakcji. Obecnie ciężar odpowiedzialności spoczywa przede wszystkim na stronach transakcji i specjalistach rynku nieruchomości.

Niestosowanie norm ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym to dla pośrednika w obrocie nieruchomościami:

  • Ryzyko utraty prawa do wynagrodzenia ( prowizji ).
  • Ryzyko odpowiedzialności majątkowej, szczególnie z powodu wadliwego ustalenia stanu prawnego przedmiotu transakcji, błędu w trakcie rezerwacji oferty ( przy zawarciu umowy rezerwacyjnej ) lub naruszenia prawa polegającego na oferowaniu nieruchomości, pomimo ograniczeń wynikających z umowy rezerwacyjnej, błędu w trakcie odbioru nieruchomości ( lokalu lub domu jednorodzinnego ) lub zaniechania udziału w nim pomimo treści zobowiązania wynikającego z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  • Ryzyko odpowiedzialności karnej, w szczególności za czyn stypizowany w art. 284 §1 Kodeksu karnego ( przywłaszczenie ) lub czyn stypizowany w art. 286 §1 Kodeksu karnego ( oszustwo ). Ryzyko to związane jest przede wszystkim z czynnościami pośrednika w obrocie nieruchomościami na etapie rezerwacji ( blokady oferty ) - obecnie w transakcjach regulowanych przybierającej formę umowy rezerwacyjnej.

Wśród najważniejszych zmian dla pośredników w obrocie nieruchomościami w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku wymienić należy zwłaszcza:

I. Ograniczenie skuteczności rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w niektórych transakcjach na rynku wtórym. Ochrona nabywcy wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych ( art. 5 i art. 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ) doznaje ograniczenia w rezultacie nadania mu nowych ustawowych uprawnień do pełnej informacji na temat tytułu prawnego do nieruchomości, który przysługiwać ma zbywcy. W praktyce przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2022 roku powodują konieczność każdorazowej analizy, czy transakcja na rynku wtórnym podlega regulacji nowej ustawy, a w niektórych przypadkach konieczność pełnej analizy stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( w miejsce badania treści księgi wieczystej ).

II. Regulację niektórych transakcji przebiegających na rynku wtórnym, w tym mających za przedmiot lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne powstałe przed dniem 1 lipca 2022 roku.

III. Regulację czynności określanych jako rezerwacja lub blokada oferty. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku ustawa tworzy nowy typ umowy nazwanej - umowę rezerwacyjną. Regulacja w tym zakresie kolidować może z działaniami pośrednika w obrocie nieruchomościami, skutkując ryzykiem odpowiedzialności majątkowej i karnej. W razie zawarcia umowy rezerwacyjnej w rozumieniu art. 29 OchrNabDFGU i przekazania opłaty rezerwacyjnej ustawa przewiduje możliwość żądania przez potencjalnego nabywcę jej zwrotu w podwójnej wysokości. Niekiedy roszczenie takie wynikać będzie z wadliwych działań pośrednika w obrocie nieruchomościami.

IV. Nowe obowiązki ustawowe związane z zapewnieniem osobom fizycznym dostępu do dokumentów dotyczących stanu prawnego i faktycznego nieruchomości ( w tym na rynku wtórnym ) i przeprowadzenia obligatoryjnych czynności przed przeniesieniem własności. Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku wymaga w szczególności przeprowadzenia odbioru na zasadzie art. 41 OchrNabDFGU. Odbiór nie jest wydaniem nieruchomości, a czynnością prawną regulowaną nowymi przepisami.

Więcej informacji na temat skutków prawnych ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przedstawione jest w bezpłatnym artykule autorstwa wykładowcy - Dariusza Vestri pod tytułem "Regulacja prawna pierwotnego i wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku - zagadnienia systemowe".

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o osobach zajmujących się zawodowo obsługą rynku nieruchomości mieszkaniowych, podmiotach gospodarczych działających na tym rynku oraz nabywcach. Szkolenie w szczególności przygotowane zostało z myślą o pośrednikach w obrocie nieruchomościami.

Dzięki licznym przykładom oraz zawarciu zbioru istotnych przepisów szkolenie oraz publikacja polecone mogą zostać również osobom, które nie mają wykształcenia prawnego.

Udział w e-learningowym szkoleniu stwierdzany jest elektronicznym zaświadczeniem. Szkolenie stanowi doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ) w wymiarze 8 godzin ( 4 punkty w kategorii szkolenia ).

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 188 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi