Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W NOWYM STANIE PRAWNYM

SZKOLENIA I WARSZTATY
W NOWYM STANIE PRAWNYM

WARSZTATY I SZKOLENIA

Szkolenia oraz warsztaty stanowią odrębne formy doskonalenia przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Każda z nich realizuje doskonalenie rzeczoznawców majątkowych w innym zakresie. Potrzebne jest przez to precyzyjne ich rozróżnienie.

Zasady doskonalenia zawodowego w 2024 roku - najważniejsze informacje

W roku 2024 rzeczoznawca majątkowy, który będzie chciał wykonać obowiązek doskonalenia zawodowego musi ukończyć warsztaty będące ekwiwalentem co najmniej 6 punktów oraz szkolenia będące ekwiwalentem pozostałych 6 punktów. W roku 2018 były to odpowiednio 4 i 4 punkty. Przykładowo rzeczoznawca w 2024 roku może wykonać obowiązek doskonalenia przez ukończenie jednego ośmiogodzinnego warsztatu, jednego czterogodzinnego warsztatu i dwóch sześciogodzinnych szkoleń.

Szkolenia

W przypadku szkoleń organizatorem może być każdy podmiot gospodarczy. W praktyce będą to podmioty prowadzące działalność edukacyjną i oświatową na zasadzie art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Szkolenia i kursy mogą być realizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość – przez Internet. Zagadnienia te rozstrzygnięte zostały jeszcze na etapie prac legislacyjnych i korzystna dla rzeczoznawców majątkowych wykładnia przyszłych przepisów potwierdzona została w odpowiedzi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 lutego 2018 roku na wnioski legislacyjne autora Dariusza Vestri złożone w toku prac legislacyjnych nad rozporządzeniem. Stanowisko Ministra jest szczególnie istotne ze względu na zapewnienie pewności obowiązanym do doskonalenia rzeczoznawcom majątkowym.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe:
art. 170 ust. 2 Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ).

Warsztaty

Odrębną od szkoleń grupą czynności, które rzeczoznawca musi podjąć są warsztaty. W roku 2024 rzeczoznawca musi ukończyć warsztaty będące ekwiwalentem co najmniej 6 punktów. Optymalnie warunek ten spełnia dwunastogodzinny warsztat lub dwa warsztaty trwające po sześć godzin.

Rozporządzenie stanowi, że za warsztat w jego rozumieniu uznać można jedynie formę edukacyjną:
1. która zorganizowana jest przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2. której co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczyć ma warsztat.

Założeniem legislacyjnym ustawodawcy było uczestnictwo przez rzeczoznawców w zajęciach, które obrazować mają praktyczne trudności spotykane w działalności zawodowej i korygować najczęściej spotykane błędy. Ustawodawca nie zdecydował się natomiast na określenie odgórnie podstawy programowej warsztatów, pozostawiając jej wybór organizatorom.

Tematyka wymogów stawianych warsztatom oraz szkoleniom jest przedmiotem szerszej analizy w artykule: Analiza prawna regulacji doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych w roku 2018 - autorstwa Dariusza Vestri. Zachęcamy również do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wykładni norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

STANOWISKO
MINISTRA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Naszych Klientów pozostajemy w kontakcie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministrem Rozwoju i Technologii), właściwym w sprawach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Zarówno na etapie prac legislacyjnych, jak i obecnie Minister potwierdza, że szkolenia zawodowe mogą być realizowane w formie kształcenia z wykorzystaniem sieci Internet. W toku prac legislacyjnych Minister wskazał, że: „Kształcenie na odległość […] W ocenie resortu inwestycji i rozwoju projekt rozporządzenia w aktualnym brzmieniu nie wyklucza zatem możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w formach niestacjonarnych.” Stanowisko to Minister podtrzymał dalej w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy Ministerstwa: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2, znak pisma Kancelarii MIiR/02/07/2017 ), stanowiącym odpowiedź na zapytanie skierowane po wejściu w życie rozporządzenia.

Minister jednocześnie potwierdził, co ma znaczenie dla rzeczoznawców realizujących doskonalenie, że „[...] jedynym sposobem doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, w zakresie którego zaproponowano ograniczenia podmiotowe, są warsztaty organizowane przez organizacje zawodowe. W zakresie szkoleń nie przewidziano żadnych ograniczeń podmiotowych, co a contrario oznacza, że mogą być prowadzone przez wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla rzeczoznawców majątkowych.” Stanowisko zajęte w toku procesu legislacyjnego Minister potwierdził również we wskazanym wyżej piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy Ministerstwa: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2, znak pisma Kancelarii MIiR/02/07/2017 ).

Minister nadto zapewnił, że szkolenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 roku zostaną zaliczone na poczet doskonalenia zawodowego określonego w rozporządzeniu: „W zakresie przepisu przejściowego należy dodatkowo poinformować, iż intencją resortu inwestycji i rozwoju jest, aby szkolenia i inne formy kształcenia odbyte w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia wejścia w życie rozporządzenia mogły być uznane za doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców jedynie w przypadku, gdy są zgodne ze sposobami doskonalenia kwalifikacji zawodowych określonych w rozporządzeniu. Rzeczoznawcom majątkowym, którzy odbędą doskonalenie przed wejściem w życie rozporządzenia przysługiwać będzie taka sama liczba punktów, jak w przypadku rzeczoznawców majątkowych, którzy odbędą doskonalenie po jego wejściu w życie.”

Minister Inwestycji i Rozwoju ( w roku 2024 Minister Rozwoju i Technologii ) jest właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych na skutek wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 175) jako minister kierujący działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Ważne pliki:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia regulującego doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych i przepisów przejściowych ( fragment dotyczący szkoleń zawodowych ) - pismo wystosowane na etapie prac legislacyjnychPismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2 ), stanowiące odpowiedź na pismo Kancelarii ( MIiR/02/07/2017 ) z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 )

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej