Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

WARSZTATY DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZ INTERNET
DOSKONALENIE NA 2022 ROK

WARSZTATY E-LEARNINGOWE DLA RZECZOZNAWCÓW
JAKO DOSKONALENIE ZAWODOWE

ZAGADNIENIA PRAWNE

Dopuszczalność realizacji warsztatów przez Internet – stanowisko Ministra

Warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych stanowią formę doskonalenia zawodowego określoną w artykule § 2 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku. W roku 2022 rzeczoznawcy majątkowi zobligowani są do ukończenia warsztatów w wymiarze czasowym odpowiadającym 6 punktom, czyli 12 godzinom uczestnictwa ( § 4 pkt 2 rozporządzenia ).

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii - właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych ), w odpowiedzi na wniosek Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z o.o. wydał pisemne stanowisko potwierdzające, że dopuszczalne jest realizowanie warsztatów w niestacjonarnych formach kształcenia. Potwierdził tym samym stanowisko zajęte w toku procesu legislacyjnego w piśmie z dnia 16 lutego 2018 roku dotyczące form kształcenia na odległość ( określanych przez Ministra jako niestacjonarne ).

Warsztaty, w tym w formach niestacjonarnych, muszą być organizowane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Są to stowarzyszenia, których przynajmniej połowa członków to rzeczoznawcy majątkowi. Nadto co najmniej 80% czasu kształcenia stanowić muszą zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat.

art. 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami: "organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, związki takich stowarzyszeń, a także izby gospodarcze, których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1"

Ważne pliki:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia regulującego doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych i przepisów przejściowych ( fragment dotyczący szkoleń zawodowych ) - pismo wystosowane na etapie prac legislacyjnychWniosek Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie interpretacji niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 rokuPismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy: DPN-VIII.450.20.2018.RB.1 ), stanowiące odpowiedź na pismo Kancelarii ( MIiR/01/07/2017 ) z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 )

OPROGRAMOWANIE I LICENCJE

Oferta dla rzeczoznawców majątkowych

W górnym menu w dziale Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych znajdują się aktualne oferty warsztatów organizowanych przez stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych korzystające z oprogramowania udostępnianego przez Kancelarię. Do Uczestnictwa w warsztatach nie jest konieczne członkostwo w stowarzyszeniu. Ukończenie warsztatów stwierdzane jest zaświadczeniem w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Oferta dla stowarzyszeń

Stowarzyszeniom, które zainteresowane są realizacją warsztatów w formie e‑learningowej zapewniamy możliwość wykorzystania sprawdzonych narzędzi technicznych.

W zależności od możliwości finansowych i potrzeb stowarzyszenia możliwe są różne formy finansowania licencji. W szczególności:
1. stowarzyszenie może zakupić licencję na oprogramowanie wnosząc jednorazową opłatę lub
2. pozostawić uczestnikom warsztatów samodzielne nabycie licencji.

Współpracę z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych podejmujemy na indywidualnie negocjowanych warunkach.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej