Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

DOSKONALENIE ZAWODOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy w 2024 roku mogę doskonalić się przez udział w szkoleniach organizowanych przez podmiot inny niż stowarzyszenie?

Tak. Szkolenia dla rzeczoznawców organizowane mogą być między innymi przez przedsiębiorców i inne podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Potwierdził to w drodze wykładni autentycznej Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecny Minister Rozwoju i Technologii ) w toku konsultacji społecznych projektu rozporządzenia.

Czy w 2024 roku mogę doskonalić się przez udział w szkoleniach i warsztatach e‑learningowych?

Tak. Możliwość realizacji doskonalenia zawodowego w formie e‑learningu ( szkolenia i warsztaty ) potwierdził w drodze wykładni autentycznej Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecny Minister Rozwoju i Technologii ) w toku konsultacji społecznych projektu rozporządzenia. Stanowisko to Minister podtrzymał również w pisemnej odpowiedzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku na wniosek Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jaki zakresie rzeczoznawca majątkowy winien zrealizować doskonalenie zawodowe w 2024 roku?

W toku prac legislacyjnych przyjęto ostatecznie, że każdy rzeczoznawca, który nabył uprawnienia w roku 2019 lub wcześniej, musi uzyskać 12 punktów doskonalenia zawodowego. Sześć punktów uzyskać może kończąc szkolenia. Odpowiada to 12 godzinom szkolenia. Co najmniej sześć punktów w 2024 roku rzeczoznawca musi uzyskać kończąc 12 godzin warsztatów w rozumieniu rozporządzenia. Szkolenia i warsztaty stanowią odrębne formy doskonalenia zawodowego.

Zaliczałem/-am szkolenie przed wejściem w życie rozporządzenia. Czy nabędę tą drogą punkty?

Tak. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym Klientom zwróciliśmy się do Ministra o wskazanie jaka będzie treść przepisów przejściowych dotyczących realizacji doskonalenia zawodowego w okresie poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia. Uzyskaliśmy pisemne stanowisko stwierdzające, że szkolenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 roku do dnia wejścia w życie rozporządzenia będą traktowane jako doskonalenie zawodowe na 2018 rok. Przepisy intertemporalne zostały również dodane do treści rozporządzenia.

Jakie potwierdzenie realizacji doskonalenia zawodowego otrzymam?

Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z jego programem. Dokumenty te stanowią potwierdzenie wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Celem zapewnienia najwyższej jakości usług archiwizujemy dane o szkoleniach odbytych przez naszych Klientów, dzięki czemu możemy wystawić duplikat zaświadczenia w razie zagubienia oryginału.

STANOWISKO
MINISTRA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Naszych Klientów pozostajemy w kontakcie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministrem Rozwoju i Technologii), właściwym w sprawach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Zarówno na etapie prac legislacyjnych, jak i obecnie Minister potwierdza, że szkolenia zawodowe mogą być realizowane w formie kształcenia z wykorzystaniem sieci Internet. W toku prac legislacyjnych Minister wskazał, że: „Kształcenie na odległość […] W ocenie resortu inwestycji i rozwoju projekt rozporządzenia w aktualnym brzmieniu nie wyklucza zatem możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w formach niestacjonarnych.” Stanowisko to Minister podtrzymał dalej w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy Ministerstwa: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2, znak pisma Kancelarii MIiR/02/07/2017 ), stanowiącym odpowiedź na zapytanie skierowane po wejściu w życie rozporządzenia.

Minister jednocześnie potwierdził, co ma znaczenie dla rzeczoznawców realizujących doskonalenie, że „[...] jedynym sposobem doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, w zakresie którego zaproponowano ograniczenia podmiotowe, są warsztaty organizowane przez organizacje zawodowe. W zakresie szkoleń nie przewidziano żadnych ograniczeń podmiotowych, co a contrario oznacza, że mogą być prowadzone przez wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla rzeczoznawców majątkowych.” Stanowisko zajęte w toku procesu legislacyjnego Minister potwierdził również we wskazanym wyżej piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy Ministerstwa: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2, znak pisma Kancelarii MIiR/02/07/2017 ).

Minister nadto zapewnił, że szkolenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 roku zostaną zaliczone na poczet doskonalenia zawodowego określonego w rozporządzeniu: „W zakresie przepisu przejściowego należy dodatkowo poinformować, iż intencją resortu inwestycji i rozwoju jest, aby szkolenia i inne formy kształcenia odbyte w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia wejścia w życie rozporządzenia mogły być uznane za doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców jedynie w przypadku, gdy są zgodne ze sposobami doskonalenia kwalifikacji zawodowych określonych w rozporządzeniu. Rzeczoznawcom majątkowym, którzy odbędą doskonalenie przed wejściem w życie rozporządzenia przysługiwać będzie taka sama liczba punktów, jak w przypadku rzeczoznawców majątkowych, którzy odbędą doskonalenie po jego wejściu w życie.”

Minister Inwestycji i Rozwoju ( w roku 2024 Minister Rozwoju i Technologii ) jest właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych na skutek wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 175) jako minister kierujący działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Ważne pliki:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia regulującego doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych i przepisów przejściowych ( fragment dotyczący szkoleń zawodowych ) - pismo wystosowane na etapie prac legislacyjnychPismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2018 roku ( znak sprawy: DPN-VIII.450.20.2018.RB.2 ), stanowiące odpowiedź na pismo Kancelarii ( MIiR/02/07/2017 ) z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie interpretacji norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 )

SZKOLENIA
INTERNETOWE

1. Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych.

Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Czy uzyskam w ten sposób odpowiedź na moje pytania? Tak. Uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu oraz mają dostęp do pytań zadanych przez innych użytkowników i odpowiedzi na nie udzielonych. Udział w Kursie Internetowym to więc nie tylko wyczerpujące nagranie Video, ale również konsultacje i wyjaśnienia dla Użytkownika.

Więcej o szkoleniach internetowych

2. Jak skorzystać ze Szkolenia Internetowego?

Zapisanie się na kurs: Na Szkolenie Internetowe zapisać można się w dowolnym czasie, klikając na przycisk Zapisz się na Kurs Internetowy widoczny przy wybranym Kursie.

Złożenie i opłacenie zamówienia: Po zapisaniu się na Kurs Internetowy można złożyć zamówienie i uiścić wpłatę. Użytkownik uiszcza wpłatę jednorazowo i jedynie za kurs, z którego chce skorzystać.

Przed uiszczeniem wpłaty Użytkownik, który nie ma konta poproszony zostanie o podanie podstawowych danych umożliwiających kontakt. Podanie danych jest również niezbędne, aby wystawić fakturę dla przedsiębiorcy. Założenie konta jest bezpłatne.

Dostęp do materiału: Każde ze Szkoleń Internetowych dostępne jest przez określony czas. Przeważnie jest to 365 dni.

Załóż konto