Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Obrót i wycena gruntów
w stanie prawnym od 26 czerwca 2019 roku

Szkolenie nr 10 008

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video, materiały edukacyjne oraz warsztat.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkolenia

Tytuł:

Obrót i wycena gruntów w stanie prawnym od 26 czerwca 2019 roku

Forma: Szkolenie oraz warsztat przez Internet

Cena: 126 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa (3 punkty, w tym 1 punkt z warsztatu)

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia i warsztatu jest przedstawienie zasad sprzedaży i wyceny gruntów obowiązujących od 26 czerwca 2019 roku do chwili obecnej.

OPIS

26 czerwca 2019 roku weszła w życie kluczowa dla obrotu i wyceny gruntów nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2019 poz. 1080 ). Po raz pierwszy od 3 lat możliwy stał się obrót większymi od 30 arów nieruchomościami gruntowymi, które uznawane są za nieruchomościami rolne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W praktyce zmiany prawne dotyczą większości gruntów położonych na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w tym gruntów położonych na terenach miast i terenach podmiejskich. Zmiany w licznych przypadkach tworzą pierwszą od trzech lat szansę na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zmiany mają kluczowe znaczenie dla właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. W miejsce bowiem dotychczasowego znacznego ograniczenia kręgu podmiotowego nabywców nieruchomości otworzono możliwość swobodnego obrotu większością nieruchomości lub ich fragmentami.

Nowelizacja wchodząca w życie 26 czerwca 2019 roku silnie oddziałuje na wycenę nieruchomości w podejściu porównawczym. Poza zasadniczą zmianą podaży nieruchomości, które mogą zostać wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem na cele budowlane, ustawa zasadniczo zmienia możliwy do przyjęcia sposób wykorzystania nieruchomości lub ich fragmentów. Nowelizacja wprowadza szereg uwarunkowań prawnych obrotu nieruchomością wpływających na cenę transakcyjną. Zmiany prawne wpływają również na dobór nieruchomości podobnych w procesie wyceny. Niniejsze szkolenie, połączony z nim warsztat oraz załączone do nich materiały stanowią dla rzeczoznawców majątkowych niezbędne narzędzie w ocenie i porównaniu treści czynności prawnych ( umów sprzedaży ) mających za przedmiot nieruchomości gruntowe po 26 czerwca 2019 roku.

Właściciele oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami w trakcie szkolenia dowiedzą się, jakie nieruchomości gruntowe począwszy od 26 czerwca 2019 roku można zbyć oraz w jaki sposób to uczynić. Obowiązująca regulacja przy tym umożliwia począwszy od 26 czerwca 2019 roku sprzedaż większości, nawet znacznych rozmiarów nieruchomości gruntowych.

Szkolenie obejmuje również szczegółowy wykład o sytuacji prawnej spółek prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych oraz wspólników, udziałowców i akcjonariuszy takich spółek.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Dla Uczestników będących rzeczoznawcami majątkowymi kurs podzielony jest na szkolenie ( 4 godziny uczestnictwa – 2 punkty doskonalenia zawodowego ) oraz warsztat ( 2 godziny uczestnictwa – 1 punkt doskonalenia zawodowego ), którego organizatorem jest Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sdz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2024. Szkolenie i warsztat stanowią doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w łącznym wymiarze 3 punktów.

Niniejsze szkolenie przygotowane zostało z myślą o osobach zajmujących się zawodowo obsługą rynku nieruchomości, podmiotach gospodarczych działających na tym rynku oraz właścicielach nieruchomości gruntowych.

Stanowi ono źródło niezbędnych informacji o możliwościach sprzedaży ziemi i jej wycenie dla:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami
  • rzeczoznawców majątkowych
  • przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską
  • właścicieli nieruchomości
  • adwokatów i radców prawnych
  • oraz pracowników organów administracji publicznej.

Dzięki licznym przykładom, ćwiczeniom, zawarciu zbioru istotnych przepisów oraz orzecznictwa szkolenie polecone może zostać również osobom, które nie zajmując się zawodowo rynkiem nieruchomości, a chcą ustalić swoją indywidualną sytuację prawną.

Udział w e-learningowym szkoleniu oraz warsztacie stwierdzany jest pisemnym i elektronicznym zaświadczeniem. Szkolenie oraz warsztat stanowią doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ).

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 126 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi