Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zasady zawierania umów i przyjmowania zleceń
przez rzeczoznawców majątkowych

w stanie prawnym od 1 stycznia 2021 roku
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej

Warsztat nr M‑03/2022

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego, dokumentacja umowna.

Zapisz na warsztatPowrót do listy produktów

Tytuł:

Zasady zawierania umów i przyjmowania zleceń przez rzeczoznawców majątkowych w stanie prawnym od 1 stycznia 2021 roku. Edycja z kompletem dokumentacji prawnej.

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 119 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Biegły sądowy ustanowiony w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przygotowanie do prawidłowego zawierania umów i przyjmowania zleceń w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku ( warsztaty zawodowe ).

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811, dalej nazywanego Rozporządzeniem ) - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym. Rzeczoznawca majątkowy kończący warsztat uzyskuje punkty w kategorii „warsztaty” - zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia.

Warsztat prowadzą:
mgr Agnieszka Krygier
( nr upr. 4690, biegły sądowy ustanowiony w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie ) oraz
mgr Marcin Kiełkowski ( nr upr. 7397 )

Do zaliczenia warsztatu nie jest konieczne prawidłowe rozwiązanie zadań. Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej automatycznie przez system komputerowy obecności, po 6 godzinach uczestnictwa. Dzięki komentarzom widocznym po rozwiązaniu zadań udzielone odpowiedzi można korygować w czasie trwania warsztatu.

Uczestnik korzystać może z warsztatu przez Internet - w dowolnym czasie, z możliwością przerywania warsztatu i powrotu do realizowanego materiału.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Ministra Rozwoju i Technologii ) dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2022 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2022 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sdz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2022.

TEMATYKA
WARSZTATU

Tematyką warsztatu jest analiza zasad zawierania umów cywilnoprawnych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów i przyjmowania zleceń przez rzeczoznawców majątkowych. Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) od 1 stycznia 2021 roku niektóre z przepisów ustawy o prawach konsumenta należy stosować również w obrocie obustronnie profesjonalnym. Istotne zmiany wprowadzane są z tą datą również w zakresie dopuszczalności treści umów zawieranych między przedsiębiorcami (nowelizacja Kodeksu cywilnego).

Zagadnienia będące przedmiotem warsztatu stanowią najważniejszą dla każdego przedsiębiorcy zmianę prawa cywilnego następującą z początkiem roku 2021 roku. Ich prawidłowe stosowanie w praktyce decydować będzie w licznych przypadkach o prawie do wynagrodzenia za wykonane czynności, a nawet o roszczeniach o zwrot kwot pobranych od klientów tym tytułem. Brak znajomości nowej regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku w obrocie profesjonalnym prowadzić może do powstania istotnych szkód majątkowych. W krajowych realiach gospodarczych nowe przepisy stosowane będą przez każdego niemal przedsiębiorcę.

W toku warsztatu przedstawiono w wyczerpujący sposób, na praktycznych przykładach, jak należy stosować nową regulację, kiedy znajduje ona zastosowanie, jakie są cywilnoprawne i publicznoprawne skutki jej naruszenia oraz w jaki sposób zorganizować działalność gospodarczą, aby wykonać regulację ustawową zgodnie z ekonomicznym interesem rzeczoznawcy majątkowego. Warsztat połączony jest również z analizą przepisów mających chronić konsumentów, tworząc kompendium wiedzy o sposobie zawierania umów obowiązującym stanie prawnym.

Każdy Uczestnik warsztatu otrzymuje dodatkowo materiały zawierające analizę prawną omawianych zmian, aktualne treści relewantnych aktów prawnych oraz dokumenty potrzebne do wykonania nakładanych na przedsiębiorców obowiązków ( w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami oraz klientów będących konsumentami ).

Najważniejszym celem niniejszego warsztatu jest zabezpieczenie interesów rzeczoznawców majątkowych, jako uczestników obrotu gospodarczego, przez zapewnienie posiadania umiejętności niezbędnych do uniknięcia utraty prawa do wynagrodzenia po 1 stycznia 2021 roku.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej