MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
w praktyce rzeczoznawcy majątkowego
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej

Warsztat nr R-01/2019

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy oraz materiał edukacyjny niezbędny do ich wykonania

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w praktyce rzeczoznawcy majątkowego.
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej. Stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 roku

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 135 złotych ( promocja )

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego ( warsztaty zawodowe )

INFORMACJE
WSTĘPNE

Pierwsza edycja warsztatu objęta jest promocją obowiązującą do 27 maja 2019 roku. Cena całkowita warsztatu w promocji wynosi 135 złotych w miejsce 169 złotych. Promocją objęte są wszystkie warsztaty zakupione od 6 maja 2019 roku do 27 maja 2019 roku, bez względu na datę ich realizacji.

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym.

Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej obecności, po 6 godzinach uczestnictwa.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2019 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2019 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 6 września 2018 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sidz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 381557954, NIP: 9372717704

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2019.

TEMATYKA
WARSZTATU

Niniejszy warsztat stanowi jedyne aktualne, uwzględniające zmiany prawne wchodzące w życie 4 maja 2019 roku, opracowanie metodyki stosowania RODO ( Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ) w praktyce rzeczoznawców majątkowych. Warsztat realizuje doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w wymiarze 6 godzin ( 3 punktów ). Jego podstawowym celem jest jednak zapewnienie rzeczoznawcom majątkowym bezpieczeństwa prawnego w związku z obowiązkiem stosowania norm Rozporządzenia RODO. Każdy Uczestnik warsztatu otrzymuje w zestawie publikację elektroniczną „Wdrożenie RODO w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne.” autorstwa Dariusza Vestri - prawnika specjalizującego się między innymi w zagadnieniach ochrony danych osobowych i autora cieszącego się dużą popularnością systemu prawnego i organizacyjnego wdrożenia RODO w biurze nieruchomości. Forma warsztatu pozwala na praktyczne przedstawienie Uczestnikom sposobu wykonania norm Rozporządzenia oraz weryfikację poprawności jego stosowania.

Rzeczoznawcy majątkowi, podobnie jak przedstawiciele innych grup zawodowych, zobowiązani są do stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( RODO ) w prowadzonej przez siebie działalności. Dotyczy to w praktyce każdego aktywnego zawodowo rzeczoznawcy majątkowego, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub treści umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zasadą jest, że rzeczoznawca majątkowy przetwarza dane osobowe i niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności zawodowej podlega pod normy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ( RODO ). W zależności od sposobu wykonywania działalności zawodowej rzeczoznawca majątkowy może pozostawać administratorem danych osobowych, podmiotem przetwarzającym lub pozostawać w strukturze prawnej innego podmiotu. Niemal zawsze jednak w toku wyceny nieruchomości dane osobowe będzie przetwarzać.

Wraz z publikacją Uczestnicy warsztatu otrzymują komplet aktualnej dokumentacji prawnej pozwalającej na wdrożenie stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W szczególności zaś:

  • szczegółowy rejestr czynności przetwarzania zawierający elementy wymagane rozporządzeniem;
  • szczegółowy rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  • wstępne ewaluacje ryzyka na potrzeby ustalenia konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania;
  • informacje udzielane osobom fizycznym, których dotyczą dane, uwzględniające możliwe w praktyce rzeczoznawcy majątkowego przetwarzania danych, cele przetwarzania oraz specyfikę działalności;
  • klauzule zgody w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych przez rzeczoznawcę majątkowego może wymagać jej odebrania;
  • umowy zawierane przez rzeczoznawcę majątkowego z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
  • polecenia przetwarzania udzielane pracownikom stanowiącym kadrę rzeczoznawcy majątkowego oraz polecenia udzielane rzeczoznawcom prowadzącym własną działalność;
  • porozumienia między współadministratorami będącymi wspólnikami spółki cywilnej ( dwa rodzaje – zależnie od ukształtowania relacji między wspólnikami );
  • kompletny zestaw pism służących wykonaniu obowiązków udzielenia dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przekazania stosownych informacji podmiotom trzecim, wykonania prawa sprzeciwu );
  • inne dokumenty wcześniej nie wymienione.

JAK DZIAŁAJĄ
WARSZTATY E-LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e-learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych realizowane z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej