Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Planowanie przestrzenne po nowelizacji obowiązującej
od 24 września 2023 roku w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Warsztat nr P‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego.

Zapisz na warsztatPowrót do listy produktów

Tytuł:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji obowiązującej od 24 września 2023 roku w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 307 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa ( 6 punktów )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Celem warsztatu jest przedstawienie zmian w zasadach wyceny nieruchomości oraz nowych zasad planowania przestrzennego obowiązujących od dnia 24 września 2023 roku - w porównaniu z regulacją obowiązującą przed tą datą.

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811, dalej nazywanego Rozporządzeniem ) - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym. Rzeczoznawca majątkowy kończący warsztat uzyskuje punkty w kategorii „warsztaty” - zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia.

Warsztat prowadzą:
mgr Agnieszka Krygier ( nr upr. 4690 ) oraz
mgr Marcin Kiełkowski ( nr upr. 7397 )

Do zaliczenia warsztatu nie jest konieczne prawidłowe rozwiązanie zadań. Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej automatycznie przez system komputerowy obecności, po 12 godzinach uczestnictwa. Dzięki komentarzom widocznym po rozwiązaniu zadań udzielone odpowiedzi można korygować w czasie trwania warsztatu.

Uczestnik korzystać może z warsztatu przez Internet - w dowolnym czasie, z możliwością przerywania warsztatu i powrotu do realizowanego materiału.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Ministra Rozwoju i Technologii ) dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2024 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2024 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sdz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 523863176, NIP: 9372748691

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2024.

TEMATYKA
WARSZTATU

Warsztat stanowi przygotowaną dla rzeczoznawców majątkowych szczegółową analizę prawną:

  • ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2023 poz. 1688 ) - wchodzącej w życie dnia 24 września 2023 roku;
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm. );
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm. ) w zakresie zmiany przepisów regulujących wycenę nieruchomości od dnia 24 września 2023 roku;
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości ( Dz.U. 2023 poz. 1832 ) - obowiązującego od dnia 9 września 2023 roku - w zakresie wyceny na potrzeby ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w zakresie regulacji treści operatu szacunkowego.

Wchodząca w życie dnia 24 września 2023 roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązujące od dnia 9 września 2023 roku rozporządzenie z dnia 5 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości wprowadzają systemowe zmiany w prawie regulującym wycenę nieruchomości.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 24 września 2023 roku wiedza o scharakteryzowanych w warsztacie zmianach prawnych jest konieczna, by rzeczoznawca majątkowy mógł prawidłowo sporządzić operat szacunkowy. Niektóre ze zmian obowiązujących od tej daty dotyczą bowiem podstawowych przepisów regulujących sposób dokonywania wyceny nieruchomości. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad wyboru podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości ( art. 154 GospNierU ), a nadto rozumienia terminu przeznaczenia nieruchomości na potrzeby wyceny. Przeznaczenie definiuje nieruchomość podobną w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości. W rezultacie wiedza zawarta w warsztacie jest w praktyce niezbędna dla każdego rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności zawodowe.

Warsztat ma charakter prawnoporównawczy ( komparatystyczny ). Przedmiotem analizy jest nie tylko treść znowelizowanych przepisów, ale również przepisy obowiązujące w dotychczasowym stanie prawnym oraz obszerne orzecznictwo sądów powszechnych i sądów administracyjnych poświęcone planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu. W praktyce bowiem prawidłowe stosowanie przepisów znowelizowanych wymaga znajomości przepisów w treści dotychczasowej oraz istniejących linii orzeczniczych.

Warsztat stanowi opracowanie przygotowane dla rzeczoznawców majątkowych. Z tej przyczyny istotna jego część poświęcona jest zasadom wyceny na potrzeby ustalenia wysokości renty planistycznej, odszkodowań należnych właścicielowi ( użytkownikowi wieczystemu ) nieruchomości na podstawie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz realizacji roszczeń o wykup nieruchomości. Przedmiotem analizy są zarówno zmiany w treści art. 37 PlanZagospU obowiązujące od dnia 24 września 2023 roku, jak i dotychczasowe, obszerne orzecznictwo dotyczące zasad wyceny przeprowadzanej na podstawie tego przepisu.

Ważną częścią warsztatu jest również analiza dokumentacji nieruchomości w zakresie ograniczeń planistycznych występujących w nowym stanie prawnym.

Dodatkowe informacje na temat ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2023 poz. 1688 )

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza systemowe zmiany w zasadach wykorzystania przestrzeni, przyznawania uprawnienia do zabudowy lub innej zmiany zagospodarowania terenu. Ustawodawca, zachowując dotychczasowe formy prawne planowania przestrzennego, zmienia ich znaczenie prawne. Niektóre formy planowania przestrzennego są likwidowane ( studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ). Tworzone są nowe formy planowania przestrzennego ( plany ogólne gminy ).

Szczególnie istotne zmiany następują w systemie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasadniczym zmianom ulegają zasady prowadzenia analizy urbanistycznej, redukcji ulega znaczenie zasady dobrego sąsiedztwa, a decydującego znaczenia nabiera treść planu ogólnego gminy.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza również systemowe zmiany w zasadach wyceny nieruchomości, modyfikując w szczególności treść art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja w tym zakresie wprowadza między innymi zmiany w zasadach wyboru podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości. Nowelizacja art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiera jednak znacznie poważniejsze skutki.

Zmiany treści ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzane są ustawą nowelizującą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowią jednak one samodzielną zmianę systemową wykraczającą poza reformę planowania przestrzennego obowiązującą od dnia 24 września 2023 roku. W praktyce reforma planowania przestrzennego i zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzą skomplikowany system skutków prawnych, których ocena jest dodatkowo utrudniona przez nieprecyzyjnej treści przepisy przejściowe ( intertemporalne ) zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 2023 roku.

Warsztat realizowany jest na podstawie publikacji zatytułowanej "Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w stanie prawnym obowiązującym od 24 września 2023 roku. Zagadnienia prawne i ekonomiczne." autorstwa Dariusza Vestri, ISBN: 978-83-966157-1-8. Autor publikacji jest prawnikiem oraz ekonomistą, autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rynku nieruchomości, doświadczonym wykładowcą oraz licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej