Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Ustalanie granic i stanu prawnego
nieruchomości gruntowej na potrzeby wyceny

Warsztat nr N‑01/2024

Informacje o produkcie:

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego.

Zapisz na warsztatPowrót do listy produktów

Tytuł:

Ustalanie granic i stanu prawnego nieruchomości gruntowej na potrzeby wyceny

Forma: Warsztat przez Internet

Całkowity koszt warsztatu: 229 złotych

Organizator:
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Prowadzący: Agnieszka Krygier

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Politechnice Częstochowskiej

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4690

Prowadzący: Marcin Kiełkowski

Absolwent studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 7397

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa ( 6 punktów )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przedstawienie metodyki działania rzeczoznawcy majątkowego w zakresie ustalania granic nieruchomości gruntowych oraz oceny skutków rozbieżności pomiędzy stanem ewidencyjnym, rzeczywistym stanem prawnym oraz istniejącym w terenie stanem faktycznym. Rozważania oparte o rzeczywiste sprawy sądowe i administracyjne.

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811, dalej nazywanego Rozporządzeniem ) - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym. Rzeczoznawca majątkowy kończący warsztat uzyskuje punkty w kategorii „warsztaty” - zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia.

Warsztat prowadzą:
mgr Agnieszka Krygier ( nr upr. 4690 ) oraz
mgr Marcin Kiełkowski ( nr upr. 7397 )

Do zaliczenia warsztatu nie jest konieczne prawidłowe rozwiązanie zadań. Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej automatycznie przez system komputerowy obecności, po 12 godzinach uczestnictwa. Dzięki komentarzom widocznym po rozwiązaniu zadań udzielone odpowiedzi można korygować w czasie trwania warsztatu.

Uczestnik korzystać może z warsztatu przez Internet - w dowolnym czasie, z możliwością przerywania warsztatu i powrotu do realizowanego materiału.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Ministra Rozwoju i Technologii ) dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2024 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2024 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sdz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 523863176, NIP: 9372748691

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2024.

TEMATYKA
WARSZTATU

Warsztat stanowi kompleksowe opracowanie tematyki ustalania granic nieruchomości gruntowej na potrzeby wyceny lub obrotu. Warsztat rozpoczyna analiza orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. wydanego w sprawie o sygnaturze V CZ 9/14. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd wskazał, „że wytyczenie i potwierdzenie granic nieruchomości ma wpływ na wartość i sposób jej wykorzystywania. Orzeczenie to ma podstawowe znaczenie dla działalności rzeczoznawcy majątkowego wyceniającego nieruchomości gruntowe ( zabudowane lub niezabudowane ). Jest bowiem wyraźnym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzającym przesłankę ustalenia wartości nieruchomości.

Warsztat oparty jest w znacznej mierze o rzeczywiste sprawy administracyjne i sądowe dotyczące nieruchomości gruntowych. W szczegółach przedstawione są w jego trakcie istniejące luki prawne pozwalające na zmianę granic nieruchomości gruntowej bez wiedzy lub możliwości sprzeciwu właściciela. Szczegółowo analizowane są postępowania administracyjne i sądowe mające za przedmiot przebieg granic nieruchomości gruntowych i znane sposoby pokrzywdzenia stron tych postępowań.

Warsztat, ze względu na skomplikowane i rozproszone przepisy prawne oraz ograniczoną literaturę przedmiotu stanowi prowadzoną „krok po kroku”, szczegółową analizę obecnych i historycznych regulacji prawnych powstawania, ustalania i oznaczania granic nieruchomości gruntowych. Poprawne ustalenie przebiegu granic nieruchomości wymaga w praktyce nie tylko znajomości przepisów obowiązującej obecnie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również regulacji obowiązujących wcześniej, w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Analizie w praktycznych przykładach poddawane są w szczególności przepisy rozporządzenia regulującego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia regulującego rozgraniczanie nieruchomości oraz przepisy kształtujące podziały geodezyjne i prawne.

Druga część warsztatu poświęcona jest analizie skutków rozbieżności stanu prawnego nieruchomości, danych zgromadzonych w ewidencjach publicznych ( księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków – stanu ewidencyjnego) oraz stanu faktycznego w terenie ( oznaczenia granicy ). Na przykładach analizowane są skutki zniekształcenia odwzorowania granicy, ryzyka dla uczestników rynku oraz możliwość zastosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wyjaśniana jest również rozbieżność pomiędzy granicą sporną, a granicą wadliwie odwzorowaną w rejestrach publicznych lub oznaczoną w terenie.

Trzecia część warsztatu poświęcona jest analizie postępowań służących zmianom danych zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. W szczególności analizowane są postępowania w przedmiocie wznowienia znaków granicznych, administracyjne i sądowe postępowania rozgraniczeniowe, postępowania podziałowe oraz postępowania modernizacyjne. Niniejsza część warsztatu oparta jest o analizę rzeczywistych spraw administracyjnych i sądowych.

Czwarta część warsztatu stanowi podsumowanie najważniejszych informacji dla rzeczoznawców majątkowych dokonujących wyceny nieruchomości gruntowej.

WARSZTATY
E‑LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e‑learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych, ale realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju i Technologii ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu, niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej