MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Analiza stanu prawnego nieruchomości jako przedmiotu wyceny - metodyka czynności rzeczoznawcy majątkowego

Warsztat nr A-05/2019

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy oraz materiał edukacyjny niezbędny do ich wykonania

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat

Analiza stanu prawnego nieruchomości jako przedmiotu wyceny - metodyka czynności rzeczoznawcy majątkowego

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 199 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy prawnej o przedmiocie wyceny ( warsztaty zawodowe )

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem.

Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym i stanowi kompleksowe opracowanie analizy stanu prawnego nieruchomości w praktyce zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Materiał merytoryczny pochodzi z publikacji „Metodyka doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Analiza prawna oraz zbiór zadań i odpowiedzi.” autorstwa Dariusza Vestri - prawnika praktyka, ekonomisty, wykładowcy prowadzącego od 2011 roku doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej obecności, po 8 godzinach uczestnictwa.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2019 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2019 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 6 września 2018 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sidz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 381557954, NIP: 9372717704

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2019.

TEMATYKA
WARSZTATU

Warsztat stanowi unikalne, kompletne i aktualne opracowanie przygotowujące rzeczoznawcę majątkowego do czynności oceny stanu prawnego nieruchomości na potrzeby wyceny. Treść warsztatu omawia szczegółowo zmiany w zakresie prawa lokalowego wprowadzone przez ustawę z 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizację ustawy o własności lokali, ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przedmiotem warsztatu są w szczególności czynności o których mowa w art. 174 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami związane z:

  • określeniem nieruchomości jako przedmiotu wyceny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki źródeł danych o nieruchomości ( ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, zakresu rękojmi wiary ksiąg wieczystych oraz domniemań prawnych innych dokumentów );
  • określenie nieruchomości lokalowej jako przedmiotu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samodzielności lokalu, części składowych i przynależności do lokalu oraz zasad zarządu nieruchomością
  • analizą skutków ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • ustaleniem rolnego charakteru nieruchomości na potrzeby ustalenia dopuszczalnych sposobów jej wyceny
  • ustaleniem istnienia i treści praw obciążających nieruchomość, w tym wpisu do księgi wieczystej podziałów quoad usum.

Dodatkowo dla Uczestników warsztatu przygotowana została tematyka zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych ( 2016/679, popularnie określanym RODO ).

Uczestnicy warsztatu, obok zagadnień do rozwiązania uzyskują dostęp do aktów prawnych, analiz prawnych oraz wyciągu z orzecznictwa, który jest pomocny do prawidłowego rozwiązania zajęć.

JAK DZIAŁAJĄ
WARSZTATY E-LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e-learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych realizowane z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej