MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Pakiet warsztatowy: 12 godzin warsztatów
6 punktów doskonalenia zawodowego
rzeczoznawców majątkowych

Warsztat nr ZESTAW-01/2019

Pakiet dwóch warsztatów przez Internet stanowiących doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Dostępny: w całej Polsce od dnia rozpoczęcia warsztatu do końca okresu doskonalenia zawodowego

Zapisz na warsztat

Pakiet warsztatowy: 12 godzin warsztatów
6 punktów doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych

Forma: Warsztaty przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 289 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztaty dostępne są po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztatach

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
12 godzin uczestnictwa ( 6 punktów )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przedstawienie kluczowych zagadnień wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym, ochrony danych osobowych i zabezpieczenia tajemnicy zawodowej

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztaty w pełni realizowane są z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatów obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztaty nie są zakończone egzaminem. Warsztaty zostały przygotowane zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku - składają się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym.

Zaliczenie warsztatów odbywa się na podstawie zarejestrowanej obecności.

Podany koszt warsztatów jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatów stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczeń jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2019 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2019 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 6 września 2018 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sidz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 381557954, NIP: 9372717704

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2019.

TEMATYKA
WARSZTATU

W pakiecie warsztatowym w cenie promocyjnej 289 złotych Uczestnik otrzymuje dostęp do dwóch warsztatów stanowiących doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych:
„Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Edycja z kompletem dokumentacji prawnej. Stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 roku.” Czas trwania: 6 godzin uczestnictwa – 3 punkty doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych
oraz „Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - zagadnienia praktyczne i prawne.” Czas trwania: 6 godzin uczestnictwa – 3 punkty doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Informacja o warsztacie poświęconym wycenie w podejściu dochodowym:
Niniejszy warsztat stanowi kompleksowe praktyczne opracowanie stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Warsztat powstał w oparciu o doświadczenie autorki – mgr Beaty Rachoń ( nr upr. 5970 ) w wycenie nieruchomości komercyjnych z zastosowaniem podejścia dochodowego – metody inwestycyjnej i metody zysku. Sposób opracowania tematyki warsztatu powoduje, że stanowić będzie on źródło wiedzy zarówno dla doświadczonych w tej dziedzinie rzeczoznawców, jak i osób chcących uzupełnić wiedzę i praktyczne umiejętności w tym zakresie.

Podstawą częścią warsztatu jest zbiór zadań oraz analiz mających na celu przedstawić w praktyce przebieg wyceny nieruchomości w metodzie inwestycyjnej oraz metodzie zysków. Warsztat opatrzony jest nadto komentarzem opisującym prawne ograniczenia stosowania podejścia dochodowego w wycenie oraz analizą dobrych praktyk przyjętych przez środowisko zawodowe.

Odrębna część warsztatu poświęcona jest praktycznym aspektom analizy umów najmu oraz dzierżawy ze szczególnym uwzględnieniem norm Kodeksu cywilnego regulujących treść stosunków prawnych tego rodzaju. W tej części warsztatu rzeczoznawca majątkowy przygotowywany jest do analizy treści umów cywilnoprawnych w celu zebrania danych oraz weryfikacji lub falsyfikacji podobieństwa badanych transakcji rynkowych.

W trzeciej części warsztatu przedmiotem analizy jest metodyka ustalenia powierzchni lokali i nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem różnego znaczenia pojęcia powierzchni używanego w różnych aktach prawnych oraz sposobów obliczania powierzchni użytkowej.

W specjalnym dodatku do warsztatu przygotowanym przez Dariusza Vestri, doświadczonego syndyka oraz prawnika, przedstawiona została specyfikacja stosowania podejścia dochodowego w wycenach dokonywanych na potrzeby postępowań sądowych i egzekucyjnych. W oparciu o doświadczenia w postępowaniach upadłościowych analizie poddane są ryzyka związane ze stosowaniem metody zysku w wycenie nieruchomości.

Warsztat opatrzony jest ogółem koniecznych do korzystania z niego aktów prawnych oraz zestawem orzecznictwa sądów i organów administracji publicznej. Każda z części warsztatu obok zadań zawiera analizy ekonomiczne i prawne mające na celu wyjaśnienie prawidłowego sposobu ich wykonania.

Informacja o warsztacie poświęconym RODO:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO ) stanowi obecnie wraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami podstawowy akt prawny regulujący wykonywanie zawodu przez rzeczoznawcę majątkowego. W praktyce rzeczoznawcy majątkowego przetwarzanie informacji jest podstawą formą aktywności zawodowe, a począwszy od 25 maja 2018 roku znaczny zakres tych czynności przebiegać winien w sposób uregulowany przez Rozporządzenie UE 2016/679 ( RODO ).

Wdrożenie zasad przetwarzania danych osobowych w praktyce rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków implementacji norm prawnych tej regulacji. Decyduje o tym przede wszystkim ustalony w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ukształtowany orzecznictwem sądowym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ( art. 175 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Z tej już tylko przyczyny rozwiązania przygotowane dla przedstawicieli innych branż i zawodów nie mogą zostać bezpośrednio zastosowane przez rzeczoznawców majątkowych.

Komplementarność regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i RODO w zakresie przetwarzania danych objętych tajemnicą zawodową powoduje ryzyko poszerzenia odpowiedzialności rzeczoznawców majątkowych za zapewnienie ochrony danych osobowych na postępowania dyscyplinarne.

Niniejszy warsztat stanowi jedyne aktualne, uwzględniające zmiany prawne wchodzące w życie 4 maja 2019 roku, opracowanie metodyki stosowania RODO ( Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ) w praktyce rzeczoznawców majątkowych. Warsztat realizuje doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w wymiarze 6 godzin ( 3 punktów ). Jego podstawowym celem jest jednak zapewnienie rzeczoznawcom majątkowym bezpieczeństwa prawnego w związku z obowiązkiem stosowania norm Rozporządzenia RODO.

Każdy Uczestnik warsztatu otrzymuje w zestawie publikację elektroniczną „Wdrożenie RODO w praktyce rzeczoznawcy majątkowego. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne.” autorstwa Dariusza Vestri - prawnika specjalizującego się między innymi w zagadnieniach ochrony danych osobowych i autora cieszącego się dużą popularnością systemu prawnego i organizacyjnego wdrożenia RODO w biurze nieruchomości. Forma warsztatu pozwala na praktyczne przedstawienie Uczestnikom sposobu wykonania norm Rozporządzenia oraz weryfikację poprawności jego stosowania.

Rzeczoznawcy majątkowi, podobnie jak przedstawiciele innych grup zawodowych, zobowiązani są do stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( RODO ) w prowadzonej przez siebie działalności. Dotyczy to w praktyce każdego aktywnego zawodowo rzeczoznawcy majątkowego, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub treści umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zasadą jest, że rzeczoznawca majątkowy przetwarza dane osobowe i niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności zawodowej podlega pod normy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 ( RODO ). W zależności od sposobu wykonywania działalności zawodowej i rodzaju przetwarzanych danych rzeczoznawca majątkowy może pozostawać administratorem danych osobowych, podmiotem przetwarzającym lub pozostawać w strukturze prawnej innego podmiotu. Niemal zawsze jednak w toku wyceny nieruchomości dane osobowe będzie przetwarzać.

Wraz z publikacją Uczestnicy warsztatu otrzymują komplet aktualnej dokumentacji prawnej pozwalającej na wdrożenie stosowania norm Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W szczególności zaś:

  • szczegółowe rejestry czynności przetwarzania zawierające elementy wymagane rozporządzeniem;
  • wstępne ewaluacje ryzyka na potrzeby ustalenia konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania;
  • informacje udzielane osobom fizycznym, których dotyczą dane, uwzględniające możliwe w praktyce rzeczoznawcy majątkowego przetwarzania danych, cele przetwarzania oraz specyfikę działalności;
  • klauzule zgody w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych przez rzeczoznawcę majątkowego może wymagać jej odebrania;
  • umowy zawierane przez rzeczoznawcę majątkowego z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
  • polecenia przetwarzania udzielane pracownikom stanowiącym kadrę rzeczoznawcy majątkowego;
  • porozumienia między współadministratorami będącymi wspólnikami spółki cywilnej;
  • kompletny zestaw pism służących wykonaniu obowiązków udzielenia dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przekazania stosownych informacji podmiotom trzecim, wykonania prawa sprzeciwu );
  • inne dokumenty wcześniej nie wymienione.

JAK DZIAŁAJĄ
WARSZTATY E-LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e-learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych realizowane z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej