MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Zasady zawierania umów i przyjmowania zleceń
przez rzeczoznawców majątkowych

w stanie prawnym od 1 stycznia 2021 roku
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej

Warsztat nr M-01/2021

Warsztaty - zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy, dokumentacja umowna

Dostępny: przez Internet - na platformie www.vestri.pl
w dowolnym czasie, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania

Zapisz na warsztat

Zasady zawierania umów i przyjmowania zleceń przez rzeczoznawców majątkowych w stanie prawnym od 1 stycznia 2021 roku.
Edycja z kompletem dokumentacji prawnej

Forma: Warsztat przez Internet

Organizator:
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Całkowity koszt warsztatu: 179 złotych

Prowadzący: Beata Rachoń-Zamora

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5970

Ewa Waciak

Absolwentka studiów wyższych magisterskich na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 5627

Dostęp: Warsztat dostępny jest po zarejestrowaniu wpłaty. Materiał dostępny jest przez okres 365 dni.

Członkostwo: Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest wymagane do uczestnictwa w warsztacie

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel warsztatu: Przygotowanie do prawidłowego zawierania umów i przyjmowania zleceń w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku ( warsztaty zawodowe )

INFORMACJE
WSTĘPNE

Warsztat w pełni realizowany jest z wykorzystaniem sieci Internet – za pośrednictwem platformy www.vestri.pl. Formuła warsztatu obejmuje rozwiązanie zadań testowych, graficznych oraz problemowych - opisowych. Warsztat nie jest zakończony egzaminem. Warsztat został przygotowany zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku - składa się z zadań wraz z pełnym komentarzem prawnym.

Warsztat prowadzą:
mgr Beata Rachoń-Zamora ( nr upr. 5970 ) oraz
mgr Ewa Waciak ( nr upr. 5627 )

Zaliczenie warsztatu odbywa się na podstawie zarejestrowanej obecności, po 6 godzinach uczestnictwa.

Uczestnik korzystać może z warsztatu przez Internet - w dowolnym czasie, z możliwością przerywania warsztatu i powrotu do realizowanego materiału.

Podany koszt warsztatu jest kosztem całkowitym, obejmującym licencję oprogramowania. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowej instalacji. Wystarczająca jest standardowa przeglądarka internetowa.

Ukończenie warsztatu stwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora ( Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych ) w formie pisemnej oraz dostępne jest w formie elektronicznej na platformie www.vestri.pl. Treść i forma zaświadczenia jest zgodna z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania niektórych norm rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Warsztaty, które stanowić mają doskonalenie zawodowe na 2021 rok, powinny zostać ukończone najpóźniej 31 grudnia 2021 roku.

INFORMACJE O
ORGANIZATORZE

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem Plac Wojska Polskiego 15/2, zarejestrowane dnia 6 września 2018 roku na podstawie artykułu 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210, z późn. zm. ). Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia dostępne jest do pobrania tutaj. Ewidencja stowarzyszeń dostępna jest w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( Ewidencja stowarzyszeń zwykłych ).

Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem
Stowarzyszenie Internetowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Plac Wojska Polskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
Pod adresem elektronicznym: sidz-rm@vestri.pl
Telefon: 600-079-939 ( członek zarządu – Iwona Vestri )
REGON: 381557954, NIP:9372717704

Organizator jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2018 poz. 121 tekst jednolity z późn. zm. ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku ( co najmniej połowę członków stowarzyszenia stanowią posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowi ) - podmiotem uprawnionym do organizacji warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych, których ukończenie stanowi doskonalenie zawodowe w roku 2021.

TEMATYKA
WARSZTATU

Tematyką warsztatu jest analiza zasad zawierania umów cywilnoprawnych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów i przyjmowania zleceń przez rzeczoznawców majątkowych. Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) od 1 stycznia 2021 roku niektóre z przepisów ustawy o prawach konsumenta należy stosować również w obrocie obustronnie profesjonalnym. Istotne zmiany wprowadzane są z tą datą również w zakresie dopuszczalności treści umów zawieranych między przedsiębiorcami (nowelizacja Kodeksu cywilnego).

Zagadnienia będące przedmiotem warsztatu stanowią najważniejszą dla każdego przedsiębiorcy zmianę prawa cywilnego następującą z początkiem roku 2021 roku. Ich prawidłowe stosowanie w praktyce decydować będzie w licznych przypadkach o prawie do wynagrodzenia za wykonane czynności, a nawet o roszczeniach o zwrot kwot pobranych od klientów tym tytułem. Brak znajomości nowej regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku w obrocie profesjonalnym prowadzić może do powstania istotnych szkód majątkowych. W krajowych realiach gospodarczych nowe przepisy stosowane będą przez każdego niemal przedsiębiorcę.

W toku warsztatu przedstawiono w wyczerpujący sposób, na praktycznych przykładach, jak należy stosować nową regulację, kiedy znajduje ona zastosowanie, jakie są cywilnoprawne i publicznoprawne skutki jej naruszenia oraz w jaki sposób zorganizować działalność gospodarczą, aby wykonać regulację ustawową zgodnie z ekonomicznym interesem rzeczoznawcy majątkowego. Warsztat połączony jest również z analizą przepisów mających chronić konsumentów, tworząc kompendium wiedzy o sposobie zawierania umów obowiązującym stanie prawnym.

Każdy Uczestnik warsztatu otrzymuje dodatkowo materiały zawierające analizę prawną omawianych zmian, aktualne treści relewantnych aktów prawnych oraz dokumenty potrzebne do wykonania nakładanych na przedsiębiorców obowiązków ( w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami oraz klientów będących konsumentami ).

Najważniejszym celem niniejszego warsztatu jest zabezpieczenie interesów rzeczoznawców majątkowych, jako uczestników obrotu gospodarczego, przez zapewnienie posiadania umiejętności niezbędnych do uniknięcia utraty prawa do wynagrodzenia po 1 stycznia 2021 roku.

JAK DZIAŁAJĄ
WARSZTATY E-LEARNINGOWE

Forma doskonalenia zawodowego

Warsztaty e-learningowe stanowią odpowiednik warsztatów stacjonarnych realizowane z wykorzystaniem sieci Internet. W ich toku każdy użytkownik rozwiązuje zadania odpowiadające spotykanej w praktyce problematyce wykonywanego zawodu. Następnie rozwiązania sprawdzane są przez rzeczoznawców prowadzących warsztat. W toku komunikacji między prowadzącym i uczestnikiem korygowane są ewentualne błędy oraz wyjaśniane wątpliwości.

Każdy z uczestników dysponuje również dostępem do bazy pytań i odpowiedzi powstających z pytań innych Użytkowników.

Dopuszczalność niestacjonarnych formy realizacji warsztatów, jako doskonalenia zawodowego potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju ( obecnie Minister Rozwoju ) w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Warsztaty w rozumieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku powinny obejmować stanowiącą element procesu uczenia się korektę rozwiązań Uczestników. Powoduje to, że ich ukończenie wymaga więcej czasu niż w przypadku szkolenia.

Dowiedz się więcej