Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce.
Zagadnienia zaawansowane

Szkolenie nr 7477

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce. Zagadnienia zaawansowane.

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 99 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty )

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym.

OPIS

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury analizy stanu prawnego nieruchomości. Poczynając od ujęcia systemowego poprzez szczegółowe kwestie dotyczące charakteru poszczególnych praw ciążących na nieruchomości.

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest uszczegółowieniu pojęcia samej nieruchomości. Analizie poddana jest między innymi konstrukcja prawna nieruchomości lokalowej i stan prawny poszczególnych jej składników. Szczegółowo przedstawione są zasady zarządu nieruchomością wspólną oraz sytuacja zarządcy w zależności od formy umowy między współwłaścicielami. Scharakteryzowany zostanie tzw. podział do używania ( quoad usum ), praktyczne jego zastosowanie oraz zakres związania nim nowego nabywcy.

Druga część poświęcona jest analizie praw mających za przedmiot nieruchomość. Poza własnością rozważania skupione będą między innymi na użytkowaniu wieczystym, szczególnie w zakresie jego kosztów. Wyjaśniona zostanie konstrukcja opłat rocznych oraz możliwości ich zmiany w stosunku do użytkownika wieczystego. Przedmiotem analizy będą również skutki nienależytego zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. W trakcie wykładu poruszana jest również tematyka zmian prawnych następujących na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Część trzecia obejmuje analizę obciążeń nieruchomości w drodze ograniczonych praw rzeczowych – użytkowania oraz służebności. Wskazane zostanie czy muszą one być wpisane do księgi wieczystej oraz wyjaśnione co dzieje się, gdy nie są. Wyjaśnione zostaną zasady pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych oraz uprawnienia ich podmiotu względem nieruchomości. Uzupełnieniem rozważań o prawie materialnym będzie wskazanie kiedy umowy obligacyjne - najem oraz dzierżawa skuteczne są względem nowego nabywcy nieruchomości oraz sposoby jak taką skuteczność ustalić.

W ostatniej zaś części szkolenie poświęcone będzie korzystaniu z ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem systemu elektronicznego. Na filmie oraz w przygotowanych slajdach pokazane zostanie jakie informacje można uzyskać z elektronicznych ksiąg wieczystych oraz jak nie popełnić błędów w trakcie korzystania z nich.

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców majątkowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, pośredników kredytowych i zarządców. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2024 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla :

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • Osiem 45 minutowych części wykładu wideo.
  • Skrypt poszerzający wykład video.
  • Tablice obrazujące poruszone w trakcie wykładu zagadnienia.
  • Wyciąg z aktów prawnych.
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.
  • Poradnik praktyczny : Korzystanie z elektronicznych ksiąg wieczystych

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 99 złotych BRUTTO

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi