Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Ustalanie tożsamości beneficjenta rzeczywistego i obsługa
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w praktyce
pośrednika w obrocie nieruchomościami

Szkolenie nr 10 022

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) oraz materiały edukacyjne.

Zapisz na szkolenieFragment przykładowego szkoleniaPowrót do listy produktów

Tytuł:

Ustalanie tożsamości beneficjenta rzeczywistego i obsługa Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 199 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Dostęp: Szkolenie dostępne jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: elektroniczne (Plik PDF)

Cel kursu: Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ustalania tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz metodyki korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

OPIS

Podstawowe informacje o tematyce szkolenia: Szkolenie stanowi wyczerpujące omówienie zasad:
- ustalania tożsamości beneficjentów rzeczywistych,
- wykonania obowiązku zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego oraz inne podmioty prawne, na które nałożony został ten ustawowy obowiązek,
- prawa spółek handlowych ( w zakresie zasad reprezentacji poszczególnych rodzajów spółek regulowanych przez Kodeks spółek handlowych oraz odpowiedzialności za ich zobowiązania )

Pojęcie beneficjenta rzeczywistego oraz sposób ustalania jego tożsamości powodują najwięcej trudności ze wszystkich przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niniejsze szkolenie, prowadzone w całości w formie wykładu opatrzonego tablicami i komentarzami, poświęcone jest temu zagadnieniu.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, ustalić musi kim są beneficjenci rzeczywiści jego klientów. Począwszy od 31 października 2024 roku ustalenia w tym przedmiocie skonfrontować należy z treścią Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawa wymaga również zgłoszenia do Ministra Finansów ustalonych rozbieżności.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, działający w formie spółek prawa handlowego (np. spółki z o.o.) muszą również zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o swoim przedsiębiorstwie. Szkolenie szczegółowo opisuje ten obowiązek, towarzyszące mu obowiązki beneficjentów rzeczywistych, z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od 31 października 2021 roku. Niektóre zgłoszenia dokonane przed tą datą utraciły aktualność ze względu na zmianę treści ustawy.

W obecnym stanie prawnym informacje, którym poświęcone jest szkolenie, są niezbędne dla każdej osoby zobowiązanej zgłaszać i aktualizować informacje podlegające ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Informacje zawarte w szkoleniu są również niezbędne dla osób, które ustalają tożsamość beneficjenta rzeczywistego w trakcie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Tej zaś czynności nie można, począwszy od 31 października 2021 roku, wykonać wyłącznie w oparciu o dane pochodzące z Centralnego Rejestru ( art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ).

Ważne terminy ustawowe: Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku winny były dokonać zgłoszenia najpóźniej 13 lipca 2020 roku. Spółki wpisane do KRS-u od 13 października 2019 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia powstania.

Wszystkie podmioty zobowiązane dokonać zgłoszenia obowiązane są również dokonywać aktualizacji danych zgłoszonych do Centralnego Rejestru w razie ich zmiany - w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany.

Zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzące w życie dnia 31 października 2021 roku powodują, że podmioty, które dokonały zgłoszenia przed tą datą ( spółki prawa handlowego ) mogą być zobowiązane do zebrania dodatkowych danych i ich aktualizacji w CRBR.

Ustalenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych klienta stanowi środek bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami czynność ta następować powinna na etapie zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a nie jej wykonania.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie stanowi wyczerpujące opracowanie tematyki ustalania tożsamości beneficjenta rzeczywistego, dokonywania zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz korzystania z tego rejestru. W trakcie wykładu wyjaśnione są zarówno prawne uwarunkowania ustalania tożsamości beneficjenta rzeczywistego, jak i zasady techniczne działania systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Finansów.

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu większość spółek prawa handlowego zobowiązana jest zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych szereg informacji o sytuacji prawnej i faktycznej spółki, w tym informacje o beneficjentach rzeczywistych. Podstawą prawną obowiązku jest artykuł 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji na swój temat ciąży między innymi na pośrednikach w obrocie nieruchomościami działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obowiązek zgłoszeniowy ciąży na wszystkich:
1. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. spółkach jawnych,
3. spółkach komandytowych oraz
4. spółkach komandytowo-akcyjnych.
Zobowiązane dokonać zgłoszenia są również niektóre spółki akcyjne.

Na podstawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonanej ustawą z dnia 30 marca 2021 roku ( Dz.U. 2021 poz. 815 ) obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nałożony został dodatkowo na:
1.fundacje,
2. stowarzyszenia rejestrowe ( stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego ),
3. spółdzielnie,
4. spółdzielnie europejskie,
5. spółki europejskie,
6. spółki partnerskie,
7. niektóre trusty,
8. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za zaniechanie zgłoszenia informacji przewiduje karę pieniężną wynoszącą nawet 1.000.000 złotych ( milion złotych ) - art. 153 ust. 1 ustawy AML. Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji fałszywych zagrożone jest odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. Osoba dokonująca zgłoszenia ( np. członek zarządu lub prezes ) może popełnić przestępstwo zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności ( art. 61 ust. 5 ustawy AML w zw. z art. 233 par. 6 Kodeksu karnego ). Ponadto niedokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie lub jego wadliwość może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą osoby dokonującej zgłoszenia.

W toku szkolenia przedstawia się działania, które podjąć należy w przypadku uchybienia terminu na zgłoszenie informacji do CRBR, aby zminimalizować ryzyko sankcji publicznoprawnych. Szczegółowo omawiane są okoliczności wadliwego działania systemu CRBR udostępnianego przez Ministra Finansów w dniach 13 lipca 2020 r. oraz 14 lipca 2020 roku. W załączeniu do szkolenia przygotowano również zrzuty występujących wówczas błędów aplikacji Ministerstwa w celu wykorzystania przez podmioty, które błędami tego rodzaju zostały dotknięte i nie zapisały ich treści w pamięci komputera. Dla Uczestników szkolenia przygotowana została argumentacja prawna na wypadek ewentualnego sporu z organami władzy publicznej w przedmiocie terminowości dokonania zgłoszenia.

Szkolenie skierowane jest między innymi do podmiotów prawnych obowiązanych dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i zawiera szczegółową analizę danych, które powinny być przez nie zgłoszone. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku oraz wypracowana dotychczas praktyka precyzyjne określa jakie dane, ponad informacje o osobach beneficjentów rzeczywistych winny zostać zgłoszone do Rejestru. W trakcie wykładu precyzyjnie wyjaśnione jest, jakie dane winny zostać zgłoszone oraz w jaki sposób umieścić je w zgłoszeniu elektronicznym. Część wykładu poświęcona jest ustalaniu beneficjentów rzeczywistych poszczególnych rodzajów spółek i innych podmiotów ( w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni ) oraz metodyce ustalenia beneficjentów rzeczywistych w przypadku spółek pozostających własnością podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Prowadzący szczegółowo przedstawia najpoważniejsze błędy, które popełniane są w trakcie dokonywania zgłoszenia oraz sposoby ich uniknięcia. W szczególności omawiane są przypadki:
1. wadliwego technicznie wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
2. dokonania zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną,
3. dokonania zgłoszenia po terminie,
4. zgłoszenia jako reprezentantów spółki osób innych niż wskazane przez ustawę,
5. zgłoszenia jako beneficjentów rzeczywistych osób nie mających tego statusu ( co również może stanowić przestępstwo ),
6. zaniechania zgłoszenia ogółu beneficjentów rzeczywistych ( co również może stanowić przestępstwo ),
7. wadliwego zgłoszenia uprawnień beneficjentów rzeczywistych.

W trakcie szkolenia szczegółowo omawia się również sytuację prawną spółek w upadłości i spółek pozostających w postępowaniu sanacyjnym, spółek będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, spółek kontrolowanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne i przypadki sprawowania kontroli nad majątkiem osób fizycznych przez inne osoby ( np. na skutek ubezwłasnowolnienia ).

W ostatniej części wykładu przedstawiono ogólne zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w oparciu o normy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.

Treść zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może mieć dalsze istotne skutki prawne. Może ono w szczególności stanowić podstawę uznania udziałowca spółki z o.o. za osobę obowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne. Treść zgłoszenia do Centralnego Rejestru może wpływać również na sytuację prawną przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc kryzysową na podstawie przepisów epidemicznych w roku 2020 lub roku 2021 ( tzw. tarcze kryzysowe i finansowe ). Elementem szkolenia jest szczegółowa analiza możliwych konsekwencji treści dokonanego zgłoszenia.

Informacje o wykładowcy: Wykładowca jest prawnikiem ( absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ) i ekonomistą ( absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ), wieloletnim syndykiem mas upadłościowych oraz autorem jednego z nielicznych praktycznych opracowań - publikacji książkowych charakteryzujących stosowanie norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych ( „Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami”, ISBN: 978-83-950457-7-6 ).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostępne jest do pobrania w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu przez Uczestnika wniosku o wystawienie zaświadczenia w formie pisemnej jest ono przesyłane na wskazany adres korespondencyjny ( w cenie szkolenia ).

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie skierowane jest do pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy jako instytucja obowiązana lub jej pracownicy, zobowiązani są do ustalania tożsamości beneficjentów rzeczywistych.

Szkolenie skierowane jest między innymi do osób uczestniczących w zgłaszaniu informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego. W szczególności przygotowane zostało z myślą o członkach zarządu spółek kapitałowych, wspólnikach spółek osobowych oraz osobach zawodowo zajmujących się wykonywaniem obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Szkolenie stanowi nadto program szkoleniowy dla pracowników instytucji obowiązanych, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( w zakresie poruszanego na szkoleniu materiału o stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego ).

SKŁADNIKI KURSU

  • 6 godzin edukacyjnych wykładu,
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz plan wykładu,
  • Dokumenty związane z wykonaniem obowiązku zgłoszenia do CRBR, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 199 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi