MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Analiza zasad obrotu i wyceny nieruchomości rolnych
po nowelizacji obowiązującej od 30 kwietnia 2016 roku

Szkolenie nr 10 007

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) wraz z zestawem materiałów oraz możliwością zadawania pytań prowadzącemu

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Bezpłatny fragment szkolenia

Analiza zasad obrotu i wyceny nieruchomości rolnych po nowelizacji obowiązującej od 30 kwietnia 2016 roku

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 102 złote (promocja)

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
6 godzin uczestnictwa ( 3 punkty )

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w obrocie nieruchomościami gruntowymi następujących 30 kwietnia 2016 roku.

OPIS

Stan prawny aktualny na 11 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

30 kwietnia 2016 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w zasadach obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce. Choć zmiany wywołała nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczą one 90% nieruchomości gruntowych, w tym nieruchomości w miastach i na terenach podmiejskich. Ustawa obejmuje swoim stosowaniem również prawo użytkowania wieczystego.

Na skutek ustawy tylko nieliczne osoby fizyczne mogą zostać właścicielami nieruchomości rolnych. Niektórzy właściciele nieruchomości rolnych będą zobowiązani prowadzić na nich gospodarstwa rolne pod sankcją utraty prawa własności nieruchomości. Poza nielicznymi wyjątkami każda czynność i zdarzenie prawne skutkujące zmianą właściciela będzie dawać Skarbowi Państwa możliwość przejęcia na swoją rzecz własności nieruchomości rolnych.

Szczególnemu pogorszeniu ulega sytuacja spółek osobowych i kapitałowych, które są właścicielami nieruchomości rolnych. Skarb Państwa będzie bowiem mógł przejąć własność nieruchomości rolnej z majątku spółki lub nawet nabyć udziały i akcje od dotychczasowych właścicieli. Dotyczyć to będzie również nieruchomości nabytych przed 30 kwietnia 2016 roku! Wszelkie naruszenia ustawy skutkują nieważnością dokonanych rozporządzeń nieruchomością.

W trakcie szkolenia krok po kroku przedstawione jest, jak ustalić czy nieruchomość podlega pod ograniczenia wprowadzane 30 kwietnia 2016 roku. Dalej wyjaśnione jest, kto może stać się właścicielem nieruchomości rolnej, jakie ograniczenia i obowiązki będą się z tym wiązać. Wreszcie wyjaśniono kiedy Skarb Państwa ma możliwość wykorzystania prawa pierwokupu lub prawa przejęcia na własność nieruchomości w przypadku jej darowania, dziedziczenia lub zmiany właściciela na skutek innego zdarzenia prawnego. Osobnej analizie poddana została sytuacja prawna spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców będących deweloperami.

W trakcie kursu przedstawione są nadto zasady wyceny nieruchomości na potrzeby stosowania ustawy z uwzględnieniem kontrowersji w przedmiocie możliwych do zastosowania metod wyceny.

Jest to całościowa i aktualna wiedza niezbędna dla każdego pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego oraz każdej innej osoby, która inwestuje na rynku nieruchomości.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców majątkowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, pośredników kredytowych, zarządców oraz właścicieli nieruchomości rolnych. Szkolenie realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych o którym mowa w art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ukończenie szkolenia stwierdzane jest pisemnym oraz elektronicznym zaświadczeniem wydanym na podstawie §3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ), zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymaganej treści zaświadczeń dokumentujących doskonalenie zawodowe.

Szkolenie odbywa się przez wysłuchanie wykładu przez Internet, w trakcie którego rejestrowana jest obecność Uczestnika. Korzystanie z wykładu może być przerwane i wznowione w chwili wybranej przez Uczestnika. Na podstawie zarejestrowanej obecności wystawiane jest zaświadczenie na potrzeby doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie ukończone ( czyli co najmniej raz wysłuchane ) powinno zostać przed 31 grudnia 2019 roku, aby stanowiło doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na ten rok. Niezależnie od tego do materiału edukacyjnego Uczestnik powrócić może w późniejszym terminie.

Szkolenie polecamy również dla :

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • Sześć 45 minutowych części wykładu wideo.
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład.
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz konspekt z wykładu
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy.

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 102 ZŁOTE (PROMOCJA)

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
365 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY