KATALOG PRODUKTÓW

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zasady i tryb zgłaszania informacji
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Szkolenie nr 10 021

Szkolenie w formie nagrania Video (e-learning) oraz materiały edukacyjne

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Fragement przykładowego szkolenia

Zasady i tryb zgłaszania informacji
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 152 złote (w promocji)

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 365 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonania obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

OPIS

Szkolenie stanowi wyczerpujące omówienie zasad wykonania obowiązku zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego. Szkolenie w całości realizowane jest przez Internet - w czasie wybranym przez Użytkownika. Szkolenie stanowi niezbędną pozycję dla każdej osoby obowiązanej zgłaszać i aktualizować informacje podlegające ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Szkolenie zawiera również wiedzę konieczną dla podmiotów korzystających z pomocy publicznej w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Niektóre z instrumentów pomocowych przewidzianych w roku 2020 uzależnione są od statusu beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorcy.

Na podstawie ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu większość spółek prawa handlowego zobowiązana jest zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych szereg informacji o sytuacji prawnej i faktycznej spółki, w tym informacje o beneficjentach rzeczywistych. Podstawą prawną obowiązku jest artykułu 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek zgłoszeniowy ciąży na wszystkich:
1. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. spółkach jawnych,
3. spółkach komandytowych oraz
4. spółkach komandytowo-akcyjnych.
Zobowiązane dokonać zgłoszenia są również niektóre spółki akcyjne.

Ważne terminy: Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku winny dokonać zgłoszenia najpóźniej 13 lipca 2020 roku. Spółki wpisane do KRS-u od 13 października 2019 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. Ponadto spółki obowiązane są dokonywać aktualizacji danych zgłoszonych do rejestru w razie ich zmiany – terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany.

Szkolenie zawiera informacje, jakie kroki podjąć w przypadku uchybienia terminu na zgłoszenie informacji do CRBR, aby zminimalizować ryzyko sankcji publicznoprawnych. Szczegółowo omówione zostały okoliczności wadliwego działania w dniach 13 lipca 2020 r. oraz 14 lipca 2020 roku systemu CRBR udostępnianego przez Ministra Finansów. W załączeniu do szkolenia przygotowano również zrzuty występujących wówczas błędów aplikacji Ministerstwa w celu wykorzystania przez podmioty, które błędami tego rodzaju zostały dotknięte i nie zapisały ich w pamięci komputera. Dla Uczestników szkolenia przygotowana została również argumentacja prawna na wypadek ewentualnego sporu z organami władzy publicznej w przedmiocie terminowości dokonania zgłoszenia.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za zaniechanie zgłoszenia informacji przewiduje karę pieniężną wynoszącą nawet 1.000.000 złotych. Zgłoszenie informacji fałszywych zagrożone jest zaś odpowiedzialnością karną. Nadto zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji nieprawdziwych może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Charakterystyka szkolenia: Szkolenie stanowi wyczerpujące opracowanie tematyki zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W toku szkolenia wyjaśnione są zarówno prawne uwarunkowania dokonania zgłoszenia, jak i analiza techniczna systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Finansów.

Szkolenie skierowane jest do spółek prawa handlowego zobowiązanych dokonać zgłoszenia i zawiera szczegółową analizę danych, które powinny być przez nie zgłoszone. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku oraz wypracowana dotychczas praktyka precyzyjne określa jakie dane, poza informacjami o osobach beneficjentów rzeczywistych winny zostać zgłoszone do Rejestru. Szkolenie precyzyjnie wyjaśnia jakie dane winny zostać zgłoszone oraz w jaki sposób umieścić je w zgłoszeniu elektronicznym. Wykład zawiera odrębną część poświęconą ustaleniu beneficjentów rzeczywistych poszczególnych rodzajów spółek oraz metodykę ustalenia beneficjentów rzeczywistych w przypadku spółek pozostających własnością podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Prowadzący szczegółowo przedstawia najpoważniejsze błędy, które popełniane są w trakcie dokonywania zgłoszenia oraz sposób ich uniknięcia. W szczególności omawiane są przypadki:
1. wadliwego technicznie wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
2. dokonania zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną,
3. dokonania zgłoszenia po terminie,
4. zgłoszenia jako reprezentantów spółki osób innych niż wskazane przez ustawę,
5. zgłoszenia jako beneficjentów rzeczywistych osób nie mających tego statusu ( co również może stanowić przestępstwo ),
6. zaniechanie zgłoszenia ogółu beneficjentów rzeczywistych,
7. wadliwe zgłoszenie uprawnień beneficjentów rzeczywistych.

W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono również sytuację prawną spółek w upadłości i spółek pozostających w postępowaniu sanacyjnym, spółek będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, spółek kontrolowanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne i przypadki sprawowania kontroli nad majątkiem osób fizycznych przez inne osoby ( np. na skutek ubezwłasnowolnienia.

W ostatniej części wykładu przedstawiono ogólne zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w oparciu o normy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.

Wykładowca jest prawnikiem ( absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ) i ekonomistą ( absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ), wieloletnim syndykiem mas upadłościowych oraz autorem jednego z nielicznych praktycznych opracowań - publikacji książkowych charakteryzujących stosowanie norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych ( „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami”, ISBN: 978-83-950457-4-5 ).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostępne jest do pobrania w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu przez Uczestnika wniosku o wystawienie zaświadczenia w formie pisemnej jest ono przesyłane na wskazany adres korespondencyjny. ( w cenie szkolenia ).

Szkolenie może stanowić ustawiczne doskonalenie zawodowe ( UDZ ) dyplomowanych księgowych, certyfikowanych ekspertów usług księgowych i certyfikowanych specjalistów usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stosownie do uchwały Zarządu Głównego SKwP nr 905/211/2017 z dnia 29 maja 2017 r. (dalej Regulamin) ustawiczne doskonalenie zawodowe może być realizowane częściowo przez udział w szkoleniach organizowanych w podmiotach innych niż SkwP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów uzyskaliśmy oficjalne stanowisko Zarządu Głównego SKwP w tym przedmiocie. Uczestnicy korzystający ze szkolenia otrzymują zaświadczenie zawierające dane wskazane w stanowisku Zarządu Głównego SKwP.

Ważne pliki:

Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie realizacji UDZ przez udział w szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż SKwP.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Szkolenie skierowane jest do osób uczestniczących w zgłaszaniu informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki prawa handlowego. W szczególności przygotowane zostało z myślą o członkach zarządu spółek kapitałowych, wspólnikach spółek osobowych oraz osobach zawodowo zajmujących się wykonywaniem obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – biegłych rewidentach, doradcach podatkowych, księgowych i prawnikach.

SKŁADNIKI KURSU

  • 6 godzin edukacyjnych wykładu,
  • Zestaw tablic, wykresów i kart poszerzających wykład
  • Wyciąg z aktów prawnych oraz plan wykładu
  • Dokumenty związane z wykonaniem obowiązku zgłoszenia do CRBR
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 152 ZŁOTE (W PROMOCJI)

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
90 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY