MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zasady i przesłanki umorzenia zobowiązań w jej następstwie.
Analiza prawna i prawno-ekonomiczna w praktyce adwokata oraz radcy prawnego.

Szkolenie nr 10 005

Wykład w formie nagrania Video (e-learning) wraz z dodatkowymi materiałami.

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zapisz na szkolenie Zobacz Video Przykładowe szkolenie

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zasady i przesłanki umorzenia zobowiązań w jej następstwie.
Analiza prawna i prawno-ekonomiczna w praktyce adwokata oraz radcy prawnego.

Forma: Szkolenie przez Internet

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena: 79 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Kurs dostępny jest przez 30 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Bezterminowy dostęp do czasu pełnego zapoznania się z materiałem.

Czas trwania ( Uchwała NRA ): 3 godziny

Czas trwania ( Uchwała KIRP ): 4 punkty (4x45minut)

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty przygotowania postępowania upadłościowego oraz prawno-ekomiczny model decyzji konsumenta w świetle zasad umorzenia zobowiązań.

WYGODNE WARUNKI ZALICZENIA

Nie organizujemy testów. W trakcie oglądania wykładu, automatycznie, wygodnie rejestrowana jest obecność Uczestnika. Wykład można w dowolnym momencie przerwać i do niego powrócić lub obejrzeć cały od początku do końca. Po zaliczeniu szkolenia można przez cały czas dostępności zapoznać się z materiałem video ponownie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Każde szkolenie to również materiały do pobrania oraz pytania i odpowiedzi. Zaliczenie szkolenie następuje jednak już po obejrzeniu filmu.

OPIS

Kolejne nowelizacje ustawy nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe ( Prawo upadłościowe i naprawcze w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2016 roku ) wprowadziły w polskim porządku prawnym unikalną możliwość umorzenia niezaspokojonych zobowiązań osób fizycznych. Tym samym czasowo zmieniony został paradygmat, sposób działania systemu dochodzenia należności w prawie polskim. Centralnym elementem nowego systemu jest umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która nie może świadczyć celem ich spełnienia w przewidywalnym czasie.

Atrakcyjność i unikalność rozwiązania powoduje, że co roku podwaja się ilość osób fizycznych, których tzw. upadłość konsumencką ogłoszono. W roku 2016 ilość wszczętych spraw tego rodzaju przekroczyła już cztery tysiące. Wśród głównych tego przyczyn są niekorzystne kursy walut oraz otwarta przez linię orzeczniczą możliwość ogłoszenia upadłości przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność, ale nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Celem pierwszej części szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez osobę fizyczną decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przedmiotowe szkolenie skierowane jest do praktyków prawa. Na podstawie przykładów i analiz prawnych wykazuje, kiedy osoba fizyczna może być beneficjentem postępowania upadłościowego. Przedstawiane odpowiedzi i analizy stanowią wynik przeprowadzonych badań naukowych, badań aktowych oraz analizy ekonomicznej.

Obok analizy treści przepisów wskazywane są ekonomiczne ich skutki dla konkretnych osób fizycznych. Dotychczasowa praktyka wykazała, że upadłość konsumencka może być użytecznym rozwiązaniem również w sytuacjach nieprzewidzianych przez ustawodawcę, ale jednocześnie zawodzić w innych przypadkach. Uczestnik szkolenia przekona się w jaki sposób dokonać ekonomicznej analizy prawa celem ustalenia zasadności stosowania tego rozwiązania. Rzeczywiste przykłady obrazujące stosowanie przepisów pozwalają na łatwiejsze ocenienie właściwego rozwiązania w sprawie konkretnego klienta.

Szczególna uwaga poświęcona została omówieniu sytuacji prawnej i ekonomicznej kredytobiorców kredytów hipotecznych z uwzględnieniem systemu spłaty kredytu oraz okresu kredytowania. Opłacalność decyzji o ogłoszeniu upadłości w przypadku tych podmiotów zależna jest w dużej mierze od indywidualnych postanowień umowy kredytowej i stopnia jej wykonania. Przedmiotem analizy są między innymi skutki ogłoszenia upadłości w przypadku umów denominowanych w walutach obcych, spłacanych w ratach malejących i annuitetowych.

W specjalnym dodatku przedstawione zostały szczególnie przydatne dla rzeczoznawców informacje dotyczące zasad wyceny i specyfiki wyceny nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Wskazane zostaną również zasady podejmowania pracy biegłego i ubiegania się o wpis na listę biegłych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów oraz radców prawnych jako szkolenie realizujace obowiązek doskonalenia zawodowego. Ze szkolenia korzystać mogą jednak również przedstawiciele ich zawodów prawniczych.

Szczególnie polecamy dla:

  • Prezesów spółek
  • Doradców finansowych i ekonomicznych
  • Biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i księgowych
  • Doradców restrukturyzacyjnych

SKŁADNIKI KURSU

  • 15 części nagrania video zawierającego szczegółową analizę tematyki szkolenia.
  • Znowelizowana treść przepisów regulujących upadłość konsumencką.
  • Ekonomiczne analizy oraz przykłady skutków ogłoszenia upadłości dla osoby fizycznej oraz kredytobiorcy i kredytodawcy kredytów hipotecznych.
  • Tablice i slajdy zawierające uzupełnienie materii kursu.
  • Dodatek specjalny - wycena nieruchomości w toku postępowania upadłościowego.
  • Możliwość zadawania pytań prowodzącemu kurs.

DODATKOWE
INFORMACJE

CENA: 79 ZŁOTYCH BRUTTO

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Z CAŁEJ POLSKI
W DOWOLNYM CZASIE

DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO
ZAINTERESOWANEGO

DOSTĘPNY PRZEZ
30 DNI OD
CHWILI ROZPOCZĘCIA

MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA
PYTAŃ PROWADZĄCEMU

DOSTĘP DO BAZY
PYTAŃ I ODPOWIEDZI

BEZTERMINOWY DOSTĘP
DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW
ORAZ BAZY WIEDZY

ZAMKNIJ FILM