Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

Zasady wyceny i obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku

Szkolenie nr 10 024

Informacje o produkcie:

Szkolenie w formie nagrania video połączone z opracowaniem merytorycznym w formie e‑booka.

Zapisz na szkoleniePowrót do listy produktów

Tytuł:

Zasady wyceny i obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku

Forma: Szkolenie przez Internet

Cena: 159 złotych

Prowadzący: Dariusz Vestri

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autor ośmiu publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości, w tym w szczególności czterotomowej serii "Encyklopedia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami" oraz opracowania specjalistycznego "Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku".

Organizator:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do e‑booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni.

Czas trwania dla rzeczoznawców ( punkty ):
8 godzin uczestnictwa (4 punkty)

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych

Zaświadczenie: pisemne oraz elektroniczne

Cel kursu: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza skutków ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177).

OPIS

Szkolenie stanowi kompleksową, przygotowaną dla rzeczoznawców majątkowych analizę obowiązującej od dnia 1 lipca 2022 roku ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ( dalej zwana OchrNabDFGU ). Szkolenie realizowane jest w formie ośmiogodzinnego wykładu video, prowadzonego przez Dariusza Vestri, prawnika, ekonomistę, wykładowcę z ponad 10 letnim doświadczeniem oraz doradcę restrukturyzacyjnego.

W zestawie ze szkoleniem każdy Uczestnik otrzymuje publikację elektroniczną ( e‑book ) autorstwa Dariusza Vestri zatytułowaną „Wycena i obrót nieruchomościami mieszkaniowym w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku”.

W zestawie ze szkoleniem każdy Uczestnik otrzymuje również do wykorzystania na potrzeby prowadzonej działalności z zakresu wyceny nieruchomości wzorce dokumentów:
1. procedur służących ocenie, w jaki sposób regulowana jest transakcja w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku;
2. karty klienta i nieruchomości, pozwalającej na usystematyzowanie, czy transakcja jest regulowana według nowych przepisów.

Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wyznacza nowe standardy ochrony osób fizycznych nabywających nieruchomości mieszkaniowe. Obowiązująca od dnia 1 lipca 2022 roku ustawa reguluje nie tylko obrót na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym. Zakres przedmiotowy regulacji oraz charakter zastosowanych środków ochronnych w pełni uzasadnia stwierdzenie, że ustawa z dnia 20 maja 2021 roku stanowi obecnie podstawowy akt prawny regulujący obrót nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce.

W praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych ustawa z dnia 20 maja 2021 roku prowadzi do daleko idących zmian w sposobie wykonywania czynności zawodowych, w tym sporządzania operatu szacunkowego.

Wśród najważniejszych zmian dla rzeczoznawców majątkowych wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wymienić należy:

I. Zmiany zasad ustalania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby sporządzenia wyceny nieruchomości, wynikające z ograniczenia skuteczności rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w niektórych transakcjach na rynku wtórym. Ochrona nabywcy wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych ( art. 5 i art. 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ) doznaje ograniczenia w rezultacie nadania mu nowych ustawowych uprawnień do pełnej informacji na temat tytułu prawnego do nieruchomości, który przysługiwać ma zbywcy. W praktyce przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2022 roku powodują konieczność każdorazowej analizy, czy transakcja na rynku wtórnym mieszkaniowym podlega regulacji nowej ustawy, a w niektórych przypadkach konieczność pełnej analizy stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( w miejsce analizy samej treści księgi wieczystej ).

II. Regulację niektórych transakcji przebiegających na rynku wtórnym, w tym mających za przedmiot lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne powstałe przed dniem 1 lipca 2022 roku. Łącznie w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku wyróżnić można pięć segmentów rynku nieruchomości mieszkaniowych, znacznie różniących się od siebie zasadami przeprowadzenia transakcji, warunkami płatności oraz prawami i obowiązkami stron umowy dotyczącej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

III. Nowe, ustawowe wymogi dokumentowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz dokumentowania przebiegu budowy lub przebudowy. Zasady wyznaczone przez ustawę z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym odmiennie kształtują treść wymogów w przypadku nieruchomości oferowanych na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym.

IV. Fundamentalny wpływ na wycenę dokonywaną na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności ( standard „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” ).

V. Ryzyko odmowy wypłaty kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, gdy transakcja przebiega sprzecznie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 roku lub powstałe w toku transakcji dokumenty są ze sobą sprzeczne. Dotyczy to w szczególności rozbieżności między treścią operatu szacunkowego, a protokołem odbioru ( w tym dokonywanego na rynku wtórnym ).

Więcej informacji na temat skutków prawnych ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przedstawione jest w bezpłatnym artykule autorstwa wykładowcy - Dariusza Vestri pod tytułem "Regulacja prawna pierwotnego i wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2022 roku - zagadnienia systemowe".

Szkolenie przedstawia aktualny, obowiązujący stan prawny.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsze szkolenie oraz publikacja przygotowane zostały z myślą o rzeczoznacach majątkowych.

Stanowią ona źródło niezbędnych informacji o zmianach w zasadach wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego spowodowanych wejściem w życie dnia 1 lipca 2022 roku ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Dzięki licznym przykładom oraz zawarciu zbioru istotnych przepisów szkolenie oraz publikacja polecone mogą zostać osobom, które nie mają wykształcenia prawniczego.

Udział w e-learningowym szkoleniu połączonym z publikacją stwierdzany jest pisemnym i elektronicznym zaświadczeniem. Szkolenie stanowi doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ) w wymiarze 8 godzin uczestnictwa ( 4 punkty w kategorii szkolenia ).

DODATKOWE
INFORMACJE

Cena: 159 złotych

Dostęp przez Internet
w dowolnym czasie

Dostępny dla każdego
zainteresowanego

Dostęp przez 365 dni
od chwili rozpoczęcia

Dostęp do bazy
pytań i odpowiedzi