MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Profesjonalny system organizacyjno-prawny RODO
dla biura nieruchomości
Ebook + Gotowa dokumentacja prawna dla biur nieruchomości

Publikacja elektroniczna e-Book

Publikacja elektroniczna ( E-Book ) w formacie PDF wraz ze systemem dokumentacji wdrożeniowej w formatach dokumentów tekstowych ( do edycji )

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zamów e-booka Pobierz bezpłatny fragment

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w biurze nieruchomości.
Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne.
Ebook + System organizacyjno-prawny dla biura + Komplet dokumentacji prawnej

Forma: e-Book z systemem dokumentacji wdrożeniowej RODO w biurze nieruchomości

Cena: 177 złotych

Autor: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do E-booka w popularnym formacie plików PDF oraz kompletnej dokumentacji wdrożeniowej w formatach Open Office i Word. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika.

Stan prawny: 25 maja 2018 roku

Ilość stron: 282

Numer ISBN: 978-83-950457-1-4

Wydanie: pierwsze poszerzone, maj 2018

Krótko o książce: Celem publikacji oraz systemu organizacyjno-prawnego jest zapewnienie profesjonalnego wykonywania norm RODO w działalności gospodarczej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

O AUTORZE

Dariusz Vestri, autor, prawnik - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekonomista - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, doradca restrukturyzacyjny ( syndyk ) z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2011 – 2013 prowadził doskonalenia zawodowe pośredników zarządców i rzeczoznawców certyfikowane przez ówczesnego Ministra Infrastruktury. Od 2016 prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Doświadczenie w stosowaniu prawa Unii Europejskiej: W latach 2015-2017 pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzący zajęcia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Prowadzi badania naukowe w tym zakresie.

Kilka słów o publikacji: Oddana w Państwa ręce książka stanowi kompleksowe opracowanie prawne procedury wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( RODO ) w działającym biurze nieruchomości. Rozporządzenie 2016/679 to akt prawny, którego stosowanie wymaga przygotowania obszernej, spójnej prawniczej dokumentacji dla przedsiębiorstwa. Niniejsza publikacja to gotowy, prawny rezultat ogółu czynności, które każdy pośrednik przed 25 maja 2018 roku musi wykonać. Rejestr przetwarzania, umowy, polecenia wydawane pracownikom, porozumienia międzyagencyjne to tylko niektóre z oddanych do dypozycji Czytelnika narzędzi, które musi mieć i stosować.

Iwona Vestri, konsultant, ekonomista - absolwent wyższych studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ), pośrednik z licencją zawodową 3361 nadawaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Ministra Infrastruktury na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2014 roku. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz blisko 25 letnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kilka słów o publikacji: RODO to dużo więcej niż obowiązująca wcześniej ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Dotychczasowe normy prawne w niewielkim stopniu ingerowały w praktyce w działalność pośrednika. Od 25 maja 2018 roku pośrednicy przede wszystkim ze względu na ryzyko utraty części lub całości prowizji muszą przetwarzać dane w sposób zgodny z rozporządzeniem 2016/679. Przetwarzanie tymczasem danych osobowych jest podstawą działania każdego biura. Ta książka stanowi precyzyjny instruktarz, przygotowany w oparciu o spotykane w praktyce pośrednika czynności przetwarzania.

OPIS

Niniejsza pozycja to pełny system wdrożeniowy norm RODO ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obok kompleksowego omówienia problematyki stosowania rozporządzenia 2016/679 ( RODO ) w formie e-booka, czytelnik otrzymuje kompletny, przygotowany przez prawnika praktyka i pracownika naukowego prowadzącego zajęcia z zakresu prawa europejskiego zestaw dokumentów niezbędny w celu wdrożenia norm RODO w działaniu biura nieruchomości. Podstawą tego opracowania są doświadczenia w prowadzeniu biura nieruchomości zebrane przez ponad 15 lat. Wszystkie dokumenty przygotowane zostały ściśle na potrzeby pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, odnosząc się do konkretnych czynności przetwarzania, podstaw przetwarzania i jego celów.

Niniejsze opracowanie powstało przez zebranie i scharakteryzowanie spotykanych w praktyce pośrednika sposobów przetwarzania danych osobowych. Następnie poddanie zostały one analizie wymaganej przez normy RODO. W ich rezultacie skonstruowano zbiór ogółu dokumentów oraz czynności, które pośrednik musi wykonać by zapewnić stosowanie nowego prawa w swojej firmie.

Dzięki temu, ograniczając do niezbędnego minimum koszty wdrożenia, pośrednik uzyskuje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Do wykonania wdrożenia krok po kroku zgodnie z załączonym komentarzem potrzebne będzie:

 • Dokonanie czynności prawnych wymaganych rozporządzeniem według załączonych wzorów
 • Przekazanie osobom przetwarzającym dane pisemnych wytycznych co do sposobu wykonania tych czynności
 • Zastosowanie środków technicznych zapewniający minimalny stopień ochrony danych
 • Przechowywanie przez pośrednika i niektórych jego współpracowników przygotowanych rejestrów oraz dokumentów wymaganych przez nowe przepisy.

E-book zawiera nadto ogół tematyki przetwarzania danych w biurze nieruchomości oraz szczegółowe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz uwarunkowań wykonania poszczególnych czynności. Wykonanie wdrożenia przygotowane zostało jednak tak, by przebiegło prawidłowo nawet po zapoznaniu się jedynie z niektórymi fragmentami.

Rozporządzenie 2016/679 ( popularnie zwane RODO ) nakłada na każdego administratora, w tym pośrednika w obrocie nieruchomościami, obowiązek wdrożenia zasad ochrony danych osobowych. Pośredników w obrocie nieruchomościami, których działalność gospodarcza w znacznej mierze polega na zbieraniu i ujawnianiu informacji rozporządzenie 2016/679 dotyczy w szczególnym stopniu. Od 25 maja 2018 roku RODO stanowi w praktyce podstawowy akt prawny regulujący sposób prowadzenia działalności pośrednika.

Profesjonalne przygotowanie wdrożenia norm Rozporządzenia wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, znajomości metod wykładni prawa Unii Europejskiej oraz znajomości branży dla której system wdrożeniowy ma zostać przygotowany. Rozporządzenie 2016/679 ( popularne RODO ) to jeden z najtrudniejszych stosowanych bezpośrednio aktów prawa Unii Europejskiej i prawidłowe jego wdrożenie przez małego przedsiębiorcę, choćby po wielogodzinnym szkoleniu jest bardzo trudne.

Niniejsza publikacja wraz z książką "Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zagadnienia prawne od 'A' do 'Z'. Edycja z zestawem 30 wzorów umów" tworzy kompletną analizę prawnych uwarunkowań działania pośrednika w obrocie nieruchomościami w stanie prawnym od 25 maja 2018 roku.

Wydanie poszerzone zostało o analizę przepisów przewidzianych przez nową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( druk sejmowy 2410, druk senacki 811 ), przedstawioną obecnie do podpisu Prezydentowi RP.

SKŁADNIKI WYDANIA

Niniejsze opracowanie stanowi kompletne, przygotowane dla biur nieruchomości wdrożenie norm rozporządzenia ( RODO ) ze szczególnym uwzględnieniem ogółu dokumentacji, którą pośrednik musiałby sporządzić samodzielnie. Załączony zestaw dokumentów obejmuje w szczególności:

 • szczegółowy rejestr czynności przetwarzania zawierający elementy wymagane rozporządzeniem oraz dokładny model działania biura nieruchomości ( 21 stron );
 • szczegółowy rejestr kategorii czynności przetwarzania dla agentów pośrednika prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • wstępne ewaluacje ryzyka na potrzeby ustalenia konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania;
 • informacje udzielane osobom fizycznym, których dotyczą dane, uwzględniające możliwe w praktyce pośrednika podstawy przetwarzania danych, cele przetwarzania oraz specyfikę działalności ( łącznie 9 różnych informacji );
 • klauzule zgody w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych przez pośrednika może wymagać jej odebrania;
 • umowy zawierane przez pośrednika z agentami prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
 • polecenia przetwarzania udzielane pracownikom stanowiącym kadrę pośrednika oraz polecenia udzielane agentom prowadzącym własną działalność ( cztery rodzaje poleceń, zależnie od zakresu upoważnienia do przetwarzania );
 • porozumienia między współadministratorami będącymi wspólnikami spółki cywilnej ( dwa rodzaje – zależnie od ukształtowania relacji między wspólnikami );
 • kompletny zestaw pism służących wykonaniu obowiązków udzielenia dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przekazania stosownych informacji podmiotom trzecim, wykonania prawa sprzeciwu );
 • porozumienie między biurami współpracującymi w zakresie oferowania konkretnej nieruchomości oraz
 • inne dokumenty wcześniej nie wymienione.

W celu zastosowania powyższej dokumentacji czytelnik otrzymuje dokładną procedurę wdrożeniową „krok po kroku” oraz obszerny komentarz ( zapoznanie się jest zalecane, ale nie niezbędne ) na temat stosowania nowych przepisów.

System wdrożeniowy, w tym e-book oraz dokumenty stworzone zostały przez Dariusza Vestri, prawnika z wieloletnim doświadczeniem oraz między innymi pracownika naukowego zajmującego się prawem Unii Europejskiej. Niniejszą pozycję oraz inne opracowania Dariusza Vestri nabyć można legalnie jedynie za pośrednictwem niniejszych portali Vestri.pl.

JAK DZIAŁAJĄ
E-BOOKI

Jakiego oprogramowania potrzebuję?

E-booki udostępniane są w formacie PDF, popularnym formacie tekstowym w którym pobiera się dokumenty urzędowe, wyciągi bankowe oraz większość treści tekstowych w Internecie. Każdy E-book może być swobodnie wydrukowany oraz wykorzystywany na komputerze użytkownika. Do otwarcia e-booka wystarczy bezpłatne oprogramowanie instalowane obecnie fabrycznie na każdym nowym komputerze. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc techniczną.

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do E-booków, takie jak umowy oraz inne wzory użytkowe dostępne są również w formatach tekstowych dla programów Open Office i Microsoft Word.