MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
od 1 stycznia 2019 roku
Edycja z 8-godzinnym szkoleniem e-learningowym

Publikacja elektroniczna e-Book

Publikacja elektroniczna ( e-Book ) w formacie PDF połączona z 8-godzinnym certyfikowanym szkoleniem e-learningowym

Dostępny: w całej Polsce w dowolnym czasie

Zamów e-booka Pobierz bezpłatny fragment

Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku
Edycja z 8 godzinnym szkoleniem e-learningowym

Forma: e-Book oraz 8 godzinne certyfikowane szkolenie e-learningowe

Cena: 140 złotych (promocja)

Autor: Dariusz Vestri

Doktorant i pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2015-2017

Absolwent studiów wyższych na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwent studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk mas upadłościowych z wieloletnim doświadczeniem

Dostęp: Czytelnik uzyskuje dostęp do E-booka w popularnym formacie plików PDF. Pliki pobierane są na komputer Użytkownika. Szkolenie dostępne jest na platformie www.vestri.pl przez 365 dni

Stan prawny: 4 kwietnia 2019 roku

Ilość stron: 246

Numer ISBN: 978-83-950457-2-1

Wydanie: pierwsze, kwiecień 2019

Krótko o książce: Kompleksowa prawna i ekonomiczna analiza przebiegu i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.)

O AUTORZE

Dariusz Vestri, autor, prawnik - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekonomista - absolwent wyższych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, doradca restrukturyzacyjny ( syndyk ) z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2011 – 2013 prowadził doskonalenia zawodowe pośredników zarządców i rzeczoznawców certyfikowane przez ówczesnego Ministra Infrastruktury. Od 2018 roku prowadzi doskonalenia zawodowe rzeczoznawców majątkowych, a od 2016 prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Autor publikacji z zakresu prawa rynku nieruchomości.

Kilka słów o publikacji: Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę najważniejszej ustawy regulującej obecnie działanie rynku nieruchomości. Pierwszym jej celem jest precyzyjna charakterystyka procedury przekształcenia, wysokości zobowiązań uwłaszczonych użytkowników wieczystych oraz sytuacji prawnej i finansowej kolejnych nabywców nieruchomości. Obok tego publikacja analizuje wpływ ustawy o przekształceniu z 20 lipca 2018 roku na działanie rynku nieruchomości gruntowych i lokalowych. Dzięki praktycznemu charakterowi analizy niniejsza pozycja stanowić będzie nieocenioną pomoc dla specjalistów rynku nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji publicznej oraz dla przedsiębiorców, na pozycję prawną i ekonomiczną których wpływa przekształcenie użytkowania wieczystego.

Przystępna forma: Publikacja napisana jest językiem przystępnym dla osób nieposiadających wykształcenia prawnego. Poszczególne rozdziały i podrozdziały zawierają wybór analizowanych w nich przepisów. Dzięki zaś licznym zadaniom problemowym, odzwierciedlającym spotykane w praktyce stany faktyczne, Czytelnik może sprawdzić zrozumienie przedstawionych konstrukcji prawnych. Autor w formie suplementów odpowiada na pytania Czytelników dotyczące przedmiotu książki.

Każdy Czytelnik otrzymuje również dostęp do 8-godzinnego e-learningowego szkolenia, którego ukończenie stwierdzane jest pisemnym i elektronicznym zaświadczeniem. Szkolenie stanowi doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ) w wymiarze 8 godzin ( 4 punkty w kategorii szkolenia ).

OPIS

Przedmiotem niniejszej publikacji jest wyczerpująca prawna oraz ekonomiczna analiza sposobu stosowania oraz skutków prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm. ).

Publikacja, co wymaga podkreślenia w pierwszej kolejności, zawiera szczegółowe omówienie sposobów na uniknięcie negatywnych skutków uchybienia terminu do wyboru formy uiszczenia opłaty od przekształcenia. W braku złożenia stosownego oświadczenia do 1 kwietnia 2019 roku niektórzy uwłaszczeni przedsiębiorcy mogą zostać zobowiązani do dopłaty w wysokości sięgającej nawet 80% wartości nabytej nieruchomości. Są to skutki ograniczeń w dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Drugim tematem, który jest szczególnie istotny dla uczestników rynku, jest odpowiedzialność kolejnych nabywców lokali i nieruchomości gruntowych z tytułu opłaty przekształceniowej oraz możliwość obciążenia ich dodatkowymi dopłatami.

W kolejnych działach przedmiotem omówienia są w szczególności:

 • zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz procedura stwierdzenia tego zdarzenia prawnego,
 • prawne i finansowe skutki przekształcenia dla dotychczasowych oraz przyszłych właścicieli,
 • metodyka obrotu nieruchomościami lokalowymi i gruntowymi od 1 stycznia 2019 roku oraz środki zapewnienia bezpieczeństwa uczestników rynku,
 • ryzyka prawne związane ze sprzedażą i ustanowieniem nieruchomości lokalowych z udziałem we własności lub prawie użytkowania wieczystego, które nie uległo przekształceniu,
 • skutki prawne błędnego ustalenia stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieważności lub bezskuteczności umów,
 • procedury obliczania opłat od przekształcenia, zasady ponoszenia opłaty przez kolejnych właścicieli nieruchomości oraz dopuszczalność stosowania bonifikat i zwolnień,
 • problematyka dopłat wymaganych od przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z pomocy publicznej oraz ustawowe metody na ich uniknięcie.

W specjalnym dodatku dla specjalistów rynku nieruchomości wykazano jakie skutki prawne ustawa o przekształceniu wywiera:

 • wobec zawartych przed i po dniu przekształcenia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz na zakres obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • na działalność rzeczoznawców majątkowych,
 • na sytuację prawną przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską ze szczególnym uwzględnieniem zasad i skutków opóźnionego przekształcenia,
 • na działalność spółdzielni mieszkaniowych.

W publikacji wyjaśniono również w oparciu o praktyczne zagadnienia będące przedmiotem orzecznictwa sądowego pojęcia zawarte w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, wymagane do stosowania ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu. W tym zakresie publikacja pozwala osobom stosującym ustawę z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu uniknąć samodzielnego poszukiwania rozwiązania spotykanych w praktyce przypadków.

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY DLA

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o osobach zajmujących się zawodowo obsługą rynku nieruchomości, podmiotach gospodarczych działających na tym rynku oraz pracownikach organów administracji publicznej.

Stanowi ona źródło niezbędnych informacji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dla:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawców majątkowych
 • przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską
 • właścicieli nieruchomości
 • adwokatów i radców prawnych
 • oraz pracowników organów administracji publicznej.

Dzięki licznym przykładom, ćwiczeniom, zawarciu zbioru istotnych przepisów oraz orzecznictwa publikacja polecona może zostać również osobom, które nie zajmując się zawodowo rynkiem nieruchomości chcą ustalić swoją indywidualną sytuację prawną.

Udział w e-learningowym szkoleniu połączonym z publikacją stwierdzany jest pisemnym i elektronicznym zaświadczeniem. Szkolenie stanowi doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 ) w wymiarze 8 godzin ( 4 punkty w kategorii szkolenia ).

JAK DZIAŁAJĄ
E-BOOKI

Jakiego oprogramowania potrzebuję?

E-booki udostępniane są w formacie PDF, popularnym formacie tekstowym w którym pobiera się dokumenty urzędowe, wyciągi bankowe oraz większość treści tekstowych w Internecie. Każdy E-book może być swobodnie wydrukowany oraz wykorzystywany na komputerze użytkownika. Do otwarcia e-booka wystarczy bezpłatne oprogramowanie instalowane obecnie fabrycznie na każdym nowym komputerze. Naszym Klientom zapewniamy również pomoc techniczną.

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do E-booków, takie jak umowy oraz inne wzory użytkowe dostępne są również w formatach tekstowych dla programów Open Office i Microsoft Word.