MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Najistotniejsze błędy we wdrożeniu rozporządzenia 2016/679 ( RODO ) w przedsiębiorstwie pośrednika w obrocie nieruchomościami

Data publikacji: 5 maja 2018 roku

Drugi artykuł poświęcony problematyce wdrożenia rozporządzenia 2016/679 ( RODO ) w biurze nieruchomości poświęcony jest najistotniejszym błędom, które mogą nastąpić w stosowaniu nowego prawa.

1. Czy RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 roku? Takie twierdzenie jest nieprawdzie. RODO weszło w życie 24 maja 2016 roku, zgodnie z treścią artykułu 99 ustęp 1 tego aktu prawnego, który stanowi że "Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej". Publikacja nastąpiła dnia 4 maja 2016 roku. Więcej informacji na ten temat na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. Jest to pierwszy poważny błąd, który powinien zwrócić uwagę. Art. 99 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 stanowi, "Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku". Dnia 25 maja 2018 roku jest pierwszym dniem zastosowania rozporządzenia 2016/679. Różnica jest istotna, szczególnie z punktu widzenia obowiązków wdrożeniowych i skutków następujących 25 maja 2018 roku.

2. Czy stosowanie RODO jest zależne od uchwalenia przepisów krajowych? To Twierdzenie również jest nieprawdziwe i wynika z braku znajomości rodzajów aktów prawnych prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenie 2016/679 to akt prawa Unii Europejskiej o którym mowa w art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest on skuteczny w każdym państwie członkowskim, niezależnie od działania lub braku działania ustawodawcy krajowego. Art. 288 TFUE stanowi, że "Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich."

Brak ustawy krajowej będzie jedynie skutkować utrudnieniami w wykonaniu obowiązków, które rozporządzenie 2016/679 nakłada. Nie może jednak stanowić podstawy skutecznego uchylenia się od ich wykonania. Biorąc zaś pod uwagę, że głównym zagrożeniem dla pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zarzut nienależytego wykonania umowy pośrednictwa, która sprowadza się w znacznej mierze do przetwarzania danych osobowych, skuteczność rozporządzenia należy szczególnie podkreślić.

3. Czy pośrednik w obrocie nieruchomościami odbiera zgodę od klienta celem wykonania umowy pośrednictwa? Twierdzenie jest nieprawdziwe. Jest ono również najgroźniejszym w praktyce błędem we wdrożeniu norm rozporządzenia 2016/679, który stanowić będzie pierwszy dowód na okoliczność nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez pośrednika. Pośrednik może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 ). Zgodę może, musi jednak w pewnych okolicznościach uzyskać. Będzie to niemniej zależeć każdorazowo od treści umowy pośednictwa, zakresu zbieranych danych i rodzajów czynności przetwarzania.

Nie ma również jednego uniwersalnego formularza zgody, który pośrednik może stosować. W praktyce występują przynajmniej trzy rodzaje sytuacji, dla których w toku prac na książką "Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w biurze nieruchomości. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne." przygotowane zostały odrębne formularze zgody. Nie jest obojętne, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami zastosuje właściwy wzór, zwłaszcza, że jego treść decyduje w pewnych sytuacjach o legalności przetwarzania danych.

Warto w tym miejscu przytoczyć analogiczny pogląd dr Dominika Lubasza, który jako niedopuszczalny ocenia subsydiarny odbiór zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy ( D.Lubasz [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz, s. 348 ). Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić i podkreślić kluczowe jego znaczenie. Stanowisko to zawarte zostało w publikacji naukowej pod redakcją naukową dr Edyty Bielak-Jomaa, pełniącej od 2015 roku funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dotyka zaś ono najistotniejszego dla pośrednika w obrocie nieruchomościami zagadnienia prawnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych i stanowi największą zmianę w stosunku do obowiązującej obecnie praktyki działania przedstawicieli branży.

4. Czy istnieje uniwersalny wzór informacji udzielanej osobie fizycznej, której dane pośrednik przetwarza? Nie, takie twierdzenie nie jest prawdą. W zależności od treści umowy, rodzaju przetwarzanych danych osobowych oraz rodzajów wykonywanych czynności w praktyce pośrednika występuje przynajmniej kilka różnych rodzajów treści informacji przekazywanej podmiotowi danych osobowych ( osobie fizycznej, której dane są przetwarzane ). Wynika to z wymaganej treści informacji, ustalanej na zasadzie art. 13 lub 15 rozporządzenia 2016/679. Nadto informacja udzielana od 25 maja 2018 roku różni się w pewnym stopniu od informacji przekazywanej przed tą datą w przygotowaniu stosowania rozporządzenia.

5. Czy rozporządzenie RODO wpływa na relacje pośrednika z kontrahentami? Takie twierdzenie również jest sprzeczne z faktami. Rozporządzenie 2016/679 zasadniczo zmienia sposób współpracy pośrednika z operatorami portali ogłoszeniowych, operatorami portali ogłoszeniowych, agencjami współpracującymi, agentami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Od 25 maja 2018 roku rozporządzenie 2016/679 stanowi wręcz podstawowy akt prawny, który reguluje wykonywanie czynności zawodowych przez pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jego wpływ na ten rodzaj działalności będzie znacznie większe niż ustawy o gospodarce nieruchomościami.

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

9 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego