MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Powszechne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 roku

Data publikacji: 2 stycznia 2019 roku

Z dniem wczorajszym, to jest 1 stycznia 2019 roku skutki prawne wywołała ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. 2018 poz. 1716 z późn. zm ). Z mocy prawa ( ex lege ) właścicielami nieruchomości stali się użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przekształcenie nastąpiło nie tylko wobec użytkowania wieczystego, które było prawem samodzielnym, ale również wobec użytkowania wieczystego, które stanowiło udział w części wspólnej związany z własnością lokalu. Według różnych szacunków uwłaszczenie wpłynąć mogło na stan majątkowy nawet dwóch milionów dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego jednak to nie tylko zalety związane z uzyskaniem własności gruntu. Ustawa z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu w szczególności:
1. wywołuje największy od czasu wejścia w życie ustawy o księgach wieczystych i hipotece stan niezgodności między rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, a stanem ujawnionym w księgach wieczystych;
2. wpływa na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi, z którymi związane jest lub było użytkowanie wieczyste;
3. oznacza ryzyko konieczności dopłat do wartości rynkowej uzyskanego prawa własności przez szereg przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy publicznej;
4. wprowadza kompleksowy system opłat za przekształcenia, zwolnień, bonifikat oraz szczególnych form rozliczeń przez przedsiębiorców;
5. stwarza szereg nowych obowiązków związanych z przeniesieniem prawa własności uzyskanego w drodze przekształcenia;
6. w określonych sytuacjach może skutkować nałożeniem na nabywcę nieruchomości, która objęta była przekształceniem dodatkowych obowiązków finansowych.

Co najważniejsze jednak ustawa o przekształceniu wywołuje w niektórych stanach faktycznych poważne wątpliwości, czy przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło.

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

9 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego