MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Nieważność umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarzuty procesowe oparte o zaniechania stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Data publikacji: 3 września 2019 roku

Wejście w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ukończyło procedurę ponownej regulacji działalności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Począwszy od 13 lipca 2018 roku, w miejsce dawnych licencji zawodowych, obowiązuje zespół norm prawnych regulujących w sposób dalece bardziej precyzyjny wykonywanie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

W chwili obecnej działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami regulowana jest nie tylko przez normy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale również przez:
1. ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
2. ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO ) nr 2016/679,
3. ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ostatnia z wymienionych powyżej regulacji pozwala na wywiedzenie skutecznego w praktyce zarzutu nieważności umowy pośrednictwa. Pośrednicy przeważnie wiedzą, że umowę pośrednictwa zawrzeć trzeba w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Większość agencji nieruchomości stosuje już również ustawę o prawach konsumenta. Świadomość jednak skutków prawnych ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest szczątkowa.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zawarcie umowy pośrednictwa ( nawiązanie stosunków gospodarczych ) musi być poprzedzone zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Instytucja obowiązana, w tym pośrednik w obrocie nieruchomościami, nie może nawiązać stosunków gospodarczych, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa finansowego. Jest to norma prawa publicznego, której celem jest zapobieżenie ukształtowania stosunków gospodarczych z naruszeniem norm ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku norm prawa publicznego tego rodzaju przyjmuje się, że umowa zawarta z ich naruszeniem dotknięta jest wadą nieważności na zasadzie art. 58 §1 Kodeku cywilnego. Takie stanowisko zajmuje w szczególności prof. dr hab. Zbigniew Radwański w publikacji System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna, 2008 - rozdział V: Treść czynności prawnej §23. Stanowisko to podzielają również autorzy komentarza Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Kidyby.

Regulacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zbliżona w swoim charakterze do norm ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujących przed 1 stycznia 2014 roku, przewidujących obowiązek posiadania licencji zawodowej w celu wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Na podstawie przepisów reglamentujących wykonywanie działalności pośrednictwa przyjęto, że umowa pośrednictwa zawarta z naruszeniem obligatoryjnych wymogów posiadania licencji zawodowej jest nieważna. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy między innymi w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 roku ( sygn. akt V CSK 173/10 ) oraz w wyroku z dnia 5 września 2012 roku ( sygn. akt IV CSK 81/12 ). Normy te stały się zresztą w literaturze przedmiotu sztandarowym przykładem skutków cywilnoprawnych norm prawa publicznego.

Dla pośrednika w obrocie nieruchomościami nieważność umowy jest jednoznaczna z utratą prawa do wynagrodzenia, a nawet obowiązkiem zwrotu świadczenia – prowizji już otrzymanej. Nieważność umowy pośrednictwa skutkować może również między innymi rozmaitymi konsekwencjami prawnymi związanymi z bezprawnym dostępem do rejestrów publicznych o nieruchomości oferowanej i niekorzystnymi sankcjami podatkowymi.

W praktyce stosowania norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku zatem najskuteczniejszą formą kontroli ich wykonania przez pośrednika w obrocie nieruchomościami może być spór cywilny z klientem. Doświadczenia związane ze stosowaniem norm ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujących przed 1 stycznia 2014 roku nakazują zresztą przypuszczać, że klienci równocześnie z kwestionowaniem prawa do wynagrodzenia wykorzystywać będą organy władzy publicznej jako narzędzie presji na pośrednika w trwającym sporze sądowym.

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

9 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego