MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

ZAŚWIADCZENIA I DOKUMENTACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

ZAŚWIADCZENIA, ZASADY PUNKTACJI ORA I OIRP

REALIZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Realizacja obowiązku doskonalenia adwokatów i radców prawnych

Programy szkoleń dla radców prawnych oraz adwokatów przygotowane zostały w konsultacji z przedstawicielami korporacji zawodowych. W przypadku radców prawnych programy zatwierdzone zostały dodatkowo między innymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Szkolenia przeznaczone dla radców prawnych obejmują tematykę z zakresu prawa określoną w §4 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych nr 119/IX/2016 z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą 45/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku. Szkolenia przeznaczone dla adwokatów obejmują tematykę określoną § 5 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów z późniejszymi zmianami.

Każdy Uczestnik doskonalenia zawodowego otrzymuje pisemne zaświadczenie wraz z programem szkolenia zawierającym podział na określone grupy tematyczne. Zaświadczenie zawiera imię, nazwisko, numer uprawnień zawodowych oraz liczbę godzin szkolenia. W przypadku radców prawnych zaświadczenie zawiera również informację o ilości punktów, niezbędną stosownie do §12 ust. 2 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Program szkolenia dostępny jest do pobrania na stronie każdego z kursów.

Czas trwania szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przeliczony został odpowiednio do wymogów obydwu grup zawodowych. Radcowie prawni rozliczają doskonalenie zawodowe w godzinach lekcyjnych, tj. częściach 45 minutowych. Każda godzina odpowiada 1 punktowi szkolenia organizowanego przez podmiot inny niż samorząd zawodowy, stosownie do §6 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Doskonalenie zawodowe adwokatów rozliczane jest w godzinach zegarowych, stosownie do § 17 Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów z późniejszymi zmianami. Czas trwania każdego szkolenia dla adwokatów i radców prawnych opisany jest w informacji na jego temat oraz stwierdzony w planie szkolenia.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie przez Internet

Szkolenia realizowane są w formie wykładu – filmu wideo o czasie nie krótszym niż czas szkolenia. Dodatkowo do wykładu załączone są materiały edukacyjne oraz dostępna jest możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Pytania innych uczestników oraz odpowiedzi na nie w formie zanonimizowanej dostępne są dla ogółu uczestników szkolenia, tworząc bazę najczęściej poruszanej problematyki. Radcowie prawni mogą realizować doskonalenie zawodowe przez Internet, stosownie do §4 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Adwokaci mogą realizować szkolenia przez Internet na podstawie §7 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów z późniejszymi zmianami. Ogólne uprawnienie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość ma podstawę prawną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

JAK DZIAŁAJĄ
SZKOLENIA INTERNETOWE

1. Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych.

Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Czy uzyskam w ten sposób odpowiedź na moje pytania? Tak. Uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu oraz mają dostęp do pytań zadanych przez innych użytkowników i odpowiedzi na nie udzielonych. Udział w Kursie Internetowym to więc nie tylko wyczerpujące nagranie Video, ale również konsultacje i wyjaśnienia dla Użytkownika.

Więcej o Szkoleniach Internetowych

2. Jak skorzystać ze Szkolenia Internetowego?

Zapisanie się na kurs: Na Szkolenie Internetowe zapisać można się w dowolnym czasie, klikając na przycisk Zapisz się na Kurs Internetowy widoczny przy wybranym Kursie.

Złożenie i opłacenie zamówienia: Po zapisaniu się na Kurs Internetowy można złożyć zamówienie i uiścić wpłatę. Użytkownik uiszcza wpłatę jednorazowo i jedynie za kurs, z którego chce skorzystać.

Przed uiszczeniem wpłaty Użytkownik, który nie ma konta poproszony zostanie o podanie podstawowych danych umożliwiających kontakt. Podanie danych jest również niezbędne, aby wystawić fakturę dla przedsiębiorcy. Założenie konta jest bezpłatne.

Dostęp do materiału: Każde ze Szkoleń Internetowych dostępne jest przez określony czas. Przeważnie jest to miesiąc.

Załóż konto