Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

REGULAMIN

OBOWIĄZUJĄCY OD 26 LIPCA 2023 ROKU

ARTYKUŁ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez spółkę Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet – platformy edukacyjnej pod adresem https://www.vestri.pl.

2. Usługami, o których mowa w punkcie pierwszym artykułu pierwszego, są w szczególności Usługi szkoleniowe, Publikacje elektroniczne ( e-book ) oraz Usługi dostępu zdalnego.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Vestri.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

ARTYKUŁ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Kancelaria – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Wojska Polskiego 15/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000414307, numerze identyfikacji podatkowej NIP: 937-266-24-75, REGON: 242878318;

Serwis Vestri.pl albo Serwis – internetowy serwis o przeznaczeniu edukacyjnym prowadzony przez Kancelarię w języku polskim, umożliwiający korzystanie z Usług dostępnych pod adresem internetowym www.vestri.pl;

Usługa – Usługa doskonalenia zawodowego, Usługa szkoleniowa, Publikacja elektroniczna, Usługa dostępu zdalnego lub Usługa AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami;

Usługa szkoleniowa – udostępniany za pośrednictwem sieci Internet po zawarciu umowy materiał o przeznaczeniu edukacyjnym składający się ze wszystkich lub niektórych elementów: nagrania video, nagrania audio, treści tekstowej, plików tekstowych, plików w formacie .pdf, plików graficznych, treści w postaci zadań dla Uczestnika szkolenia;

Usługa doskonalenia zawodowego – usługa, której Uczestnikiem jest rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 1997 nr 115 poz 741 z późn. zm. ) na którą składa się:
1.udostępniany za pośrednictwem sieci Internet po zawarciu umowy materiał o przeznaczeniu edukacyjnym składający się ze wszystkich lub niektórych elementów: nagrania video, nagrania audio, treści tekstowej, plików tekstowych, plików w formacie .pdf, plików graficznych, treści w postaci zadań dla Uczestnika szkolenia;
2. dostęp do programu komputerowego w Serwisie pozwalającego stwierdzić wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w rozumieniu Rozporządzenia, a w szczególności systemu rejestrowania obecności lub aktywności Uczestnika;

Rozporządzenie – rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych ( Dz.U. 2018 poz. 811 );

Publikacja elektroniczna ( e-book ) – książka w formacie PDF lub podobnym udostępniana za pośrednictwem sieci Internet po zawarciu umowy;

Usługa dostępu zdalnego – dostęp w Serwisie do programu komputerowego:
1. pozwalającego Uczestnikowi na zapoznanie się z materiałem edukacyjnym udostępnionym w formie zajęć praktycznych przez podmiot inny, niż Kancelaria,
2. pozwalającego na rejestrację obecności lub aktywności Uczestnika w trakcie zajęć praktycznych oraz stwierdzenie ich ukończenia;

Usługa AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami – udostępniany za pośrednictwem sieci Internet po zawarciu umowy materiał o przeznaczeniu edukacyjnym składający się z: nagrania video, nagrania audio, treści tekstowej, plików tekstowych, plików w formacie .pdf, treści w postaci zadań i oprogramowanie służące zapewnieniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami ( instytucję obowiązaną w rozumieniu Ustawy AML/CFT ) udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, określonych w art. 52 Ustawy AML/CFT, dotyczących realizacji tych obowiązków. Elementy Usługi AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami określa Specyfikacja Usługi;

Ustawa AML/CFT – ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm. );

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

Konto ( Panel Użytkownika ) – przypisana danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Zalogowanie się w Serwisie – podanie przez Użytkownika w części Serwisu umożliwiającej logowanie "Nazwy konta (login)", którą Użytkownik wskazał zakładając Konto oraz hasła ze skutkiem uzyskania dostępu do Konta;

Uczestnik – Użytkownik lub wskazana przez Użytkownika osoba fizyczna uczestnicząca w Usłudze doskonalenia zawodowego, Usłudze AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami, Usłudze szkoleniowej świadczonej na rzecz Użytkownika lub korzystająca z Usługi dostępu zdalnego;

Oznaczenie usługi w Serwisie – informacja wyświetlaną w polu "Forma" w Informacji skróconej lub w Informacji pełnej o usłudze;

Informacja pełna o usłudze – część Serwisu ( podstrona ) zawierająca informacje wyłącznie o jednej Usłudze i pozwalająca wybrać jedną Usługę w sposób określony w art. 5 pkt 3 Regulaminu, tj. przez naciśnięcie przycisku "Zapisz na videokurs", "Zapisz na szkolenie", "Zapisz na warsztat", "Zamów e-book", "Zamów zestaw" lub opcji równoważnej. Informację pełną o usłudze otworzyć można w szczególności przez naciśnięcie przycisku "Więcej informacji" widocznego przy Informacji skróconej;

Informacja skrócona o usłudze – informacje na podstronie Serwisu dotyczącej więcej niż jednej Usługi i umożliwiającej wybór więcej niż jednej usługi w sposób określony w art. 5 pkt 3 Regulaminu ( na liście dostępnych usług ) ;

Specyfikacja usługi – informacje zawarte w Informacji pełnej o Usłudze;

Udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet – udostępnienie z wykorzystaniem Serwisu następujące po zalogowaniu się w Serwisie;

Prowadzący – osoba fizyczna, będąca autorem składników Usługi szkoleniowej;

Regulamin – niniejszy regulamin;

ARTYKUŁ 3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, usługi i ich części oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Vestri.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Vestri.pl materiałów, w szczególności materiałów o których mowa w punkcie 3.1 wymaga każdorazowo zgody Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Vestri.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Vestri.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych usługowych serwisów internetowych.

3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu przez oprogramowanie lub urządzenia podejmujące zautomatyzowane działania imitujące działania Użytkowników będących osobami fizycznymi.

ARTYKUŁ 4

Utworzenie konta

1. Skorzystanie z Usługi oferowanej przez Kancelarię wymaga utworzenia Konta, co następuje z chwilą uzupełnienia pól "Nazwa konta (login)", "Adres email", "Powtórz adres email", "Hasło", "Powtórz hasło" i wybrania opcji „Załóż nowe konto” widocznej na właściwej podstronie Serwisu. Serwis może zażądać podania innego loginu, jeżeli login wskazany przez Użytkownika jest już przypisany innemu Użytkownikowi. Utworzenie konta wymaga potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania Regulaminu.

2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną, w szczególności osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną utworzyć Konto w jego imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie ze skutkiem prawnym dla Użytkownika. Osobami takimi w szczególności są członkowie zarządu, wspólnicy, pełnomocnicy oraz prokurenci.

3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się ( tj. podaniu loginu oraz hasła na służącej do tego celu stronie Serwisu ).

4. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz informacji zawierających informacje o usługach Serwisu.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tą zgodę.

6. Utrzymanie Konta w Serwisie jest bezpłatne i ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym przedmiocie za pomocą dowolnego środka komunikacji określonego w Regulaminie.

ARTYKUŁ 5

Tryb zawarcia umowy

1. Korzystanie z Usługi w Serwisie Vestri.pl wymaga zawarcia umowy o świadczenie Usługi między Użytkownikiem i Kancelarią oraz aktywacji Usługi. Korzystanie z Usługi jest odpłatne.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w chwili uznania rachunku bankowego Kancelarii na skutek świadczenia ceny Usługi przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika.

3. Przed dokonaniem świadczenia ceny Usługi Użytkownik składa zamówienie w sposób określony w niniejszym artykule Regulaminu.

4. Użytkownik wybiera Usługę lub Usługi, które chce zakupić, przez naciśnięcie przycisku "Zapisz na videokurs", "Zapisz na szkolenie", "Zapisz na warsztat", „Zamów e-book”, „Zamów zestaw” lub opcji równoważnej. Wybór usług może nastąpić również z chwilą założenia Konta, gdy naciśnięcie przycisku "Zapisz na szkolenie" lub równoważnego nastąpiło przed założeniem Konta. Użytkownik może modyfikować swój wybór korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnej w prawym górnym rogu Serwisu pod ikoną koszyka.

5. Po wybraniu co najmniej jednej Usługi Użytkownik może przystąpić do finalizacji zamówienia. W trakcie finalizacji zamówienia Użytkownik w szczególności wybiera sposób zapłaty ceny i uzyskuje indywidualny numer zamówienia, tytuł świadczenia oraz numer rachunku bankowego Kancelarii, na który dokonuje świadczenia. Zamówienie może obejmować więcej niż jedną Usługę.

6. Użytkownik dokonuje świadczenia przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w trakcie finalizacji zamówienia.

7. Aktywacja Usługi następuje w terminie jednego dnia roboczego od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

ARTYKUŁ 6

Charakterystyka usługi szkoleniowej

1. Usługa szkoleniowa oznaczona jest w Serwisie terminem "Szkolenie" lub "Szkolenie interaktywne". Usługa szkoleniowa stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Usługa szkoleniowa, zależnie od treści specyfikacji usługi, składa się z nagrania video, nagrania audio, treści tekstowej, plików tekstowych, plików w formacie .pdf, plików graficznych oraz treści w postaci zadań dla Uczestnika szkolenia. Usługa szkoleniowa może składać się wyłącznie z jednego rodzaju treści, niektórych rodzajów treści lub wszystkich rodzajów treści. Elementem Usługi szkoleniowej może być publikacja w formie e-booka.

3. Kancelaria wykonuje Usługę szkoleniową przez dostarczenie Użytkownikowi treści cyfrowej za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi szkoleniowej po zalogowaniu się na swoim koncie prowadzonym w Serwisie.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi szkoleniowej Użytkownik wskazuje osobę fizyczną będącą Uczestnikiem. Wskazanie osoby będącej Uczestnikiem następuje po zalogowaniu się w Serwisie, poprzez wypełnienie rubryk określających imię i nazwisko. W braku odmiennej dyspozycji Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która założyła konto.

5. Dla jednej Usługi szkoleniowej wskazany może być i korzystać może z niej wyłącznie jeden Uczestnik. Zmiana Uczestnika jest możliwa wyłącznie za zgodą Kancelarii. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Usług, które wyraźnie przewidują uprawnienie do korzystania ze szkolenia większej liczby oznaczonych co najmniej przez podanie imienia i nazwiska Uczestników.

6. Usługa szkoleniowa może realizować obowiązek ustawicznego kształcenia zawodowego, obowiązek doskonalenia zawodowego lub inną formę podnoszenia kwalifikacji lub okresowej realizacji obowiązku szkoleniowego przewidzianą przez odrębne przepisy. W charakterystyce Usługi Szkoleniowej Kancelaria umieszcza informację o realizacji przez usługę wymogów przewidzianych przez odrębne przepisy. W braku wzmianki Użytkownik obowiązany jest do samodzielnego ustalenia, czy udział Uczestnika w usłudze spełnia wymagania przewidziane przez przepisy szczególne.

7. Postanowienie artykułu 6 punktu 7 Regulaminu nie ma zastosowania do przypadków, gdy oceny realizacji obowiązku kształcenia dokonują po odbyciu usługi szkoleniowej ( ex post ) organy samorządu zawodowego ( np. izby, rady lub stowarzyszenia ), w których zrzeszony jest Uczestnik lub Użytkownik. W takim przypadku Użytkownik lub Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia, czy ukończenie Usługi szkoleniowej wypełnia obowiązek okresowego podnoszenia kwalifikacji wynikający z regulacji samorządu zawodowego.

ARTYKUŁ 7

Charakterystyka Usługi doskonalenia zawodowego

1. Usługa doskonalenia zawodowego oznaczona jest w Serwisie terminem "Szkolenie" lub "Szkolenie interaktywne", a nadto informacja pełna lub skrócona o usłudze określa „Czas trwania dla rzeczoznawców” lub punkty dla rzeczoznawców majątkowych.

2. Uczestnikiem Usługi doskonalenia zawodowego może być rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 1997 nr 115 poz 741 z późn. zm. ).

3. W razie wskazania jako Uczestnika Usługi doskonalenia zawodowego osoby niebędącej rzeczoznawcą majątkowym Kancelaria świadczy Usługę szkoleniową, na którą składają się te same materiały edukacyjne, co na usługę doskonalenia zawodowego.

4. Usługa doskonalenia zawodowego, zależnie od specyfikacji, składa się z nagrania video, nagrania audio, treści tekstowej, plików tekstowych, plików w formacie .pdf, plików graficznych oraz treści w postaci zadań dla Uczestnika szkolenia. Usługa doskonalenia zawodowego może składać się wyłącznie z jednego rodzaju treści, niektórych rodzajów treści lub wszystkich rodzajów treści. Elementem Usługi doskonalenia zawodowego może być publikacja w formie e-booka.

5. Kancelaria wykonuje Usługę doskonalenia zawodowego przez dostarczenie Użytkownikowi treści cyfrowej za pośrednictwem Serwisu.

6. Kancelaria wykonuje Usługę doskonalenia zawodowego również przez zapewnienie rejestrowania czasu uczestnictwa w doskonaleniu zawodowego lub innej aktywności ( np. rozwiązywania zadań ) w celu stwierdzenia ukończenia kursu lub szkolenia w rozumieniu Rozporządzenia.

7. Kancelaria stwierdziwszy ukończenie przez Uczestnika kursu lub szkolenia w rozumieniu Rozporządzenia wystawia elektroniczne i pisemne zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera informacje niezbędne do stwierdzenia spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawcy majątkowego, w sposób określony w Rozporządzeniu.

8. Zaświadczenie elektroniczne dostępne jest do pobrania w Serwisie po zalogowaniu się na koncie Użytkownika. Zaświadczenie pisemne wysyłane jest na wskazany przez Użytkownika adres listem poleconym.

9. Korzystanie z Usługi doskonalenia zawodowego możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie.

10. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi doskonalenia zawodowego Użytkownik wskazuje osobę fizyczną będącą Uczestnikiem. Wskazanie osoby będącej Uczestnikiem następuje po zalogowaniu się w Serwisie, poprzez wypełnienie rubryk określających imię i nazwisko i numer uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. W braku odmiennej dyspozycji Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która założyła konto.

11. Dla jednej Usługi doskonalenia zawodowego wskazany może być i korzystać może z niej wyłącznie jeden Uczestnik.

ARTYKUŁ 8

Charakterystyka Publikacji Elektronicznej ( e-book )

1. Publikacja elektroniczna (e-book) oznaczona jest w Serwisie terminem "Publikacja elektroniczna" lub "e-book". Publikacja elektroniczna (e-book) stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Jeżeli specyfikacja usługi Publikacji elektronicznej (e-book) zawiera dodatkowe informacje ( na przykład "wzory dokumentów" lub "wzory umów" ) rozumie się przez to stanowiące integralną część Publikacji elektronicznej treści, które jednocześnie wyodrębnione zostały do odrębnych plików dostarczanych Użytkownikowi wraz z usługą Publikacji elektronicznej (e-book).

3. Odrębnej Usługi publikacja elektroniczna (e-book) nie stanowi, gdy jest składnikiem Usługi Szkoleniowej, Usługi doskonalenia zawodowego lub Usługi AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

4. Kancelaria wykonuje usługę Publikacji elektronicznej (e-book) przez dostarczenie Użytkownikowi publikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.

5. Użytkownik pobiera Publikację elektroniczną po zalogowaniu się na swoim koncie prowadzonym w Serwisie.

ARTYKUŁ 9

Charakterystyka Usługi dostępu zdalnego

1. Usługa dostępu zdalnego oznaczona jest w Serwisie terminem "Warsztat" lub "Warsztat przez Internet".

2. Kancelaria świadcząc usługę dostępu zdalnego zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi udziału przez Internet w warsztacie organizowanym przez wskazanego w opisie usługi organizatora.

3. Kancelaria zapewnia możliwość zapoznania się z treściami udostępnionymi przez organizatora, wybrania i zapisania odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika, przekazania odpowiedzi Uczestnika do osoby wskazanej przez organizatora jako osoba sprawdzająca pracę Uczestnika oraz udostępnienia Uczestnikowi udzielonej korekty, obliczenia czasu uczestnictwa, uwidocznienia w Serwisie zaświadczenia o ukończeniu warsztatu przez Uczestnika oraz przesłanie zaświadczenia wystawionego przez organizatora drogą pocztową.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi dostępu zdalnego Użytkownik wskazuje osobę fizyczną będącą Uczestnikiem. W braku odmiennej dyspozycji Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która założyła konto.

5. Uczestnik korzysta z usługi dostępu zdalnego po zalogowaniu w Serwisie.

ARTYKUŁ 10

Charakterystyka Usługi AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami

1. Usługa AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami oznaczona jest w serwisie terminem Zestaw (szkolenie, dokumentacja) nr 10 017.

2. Kancelaria wykonuje Usługę AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami przez dostarczenie Użytkownikowi treści edukacyjnej za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik uzyskuje dostęp treści edukacyjnej po zalogowaniu się w Serwisie. Treścią edukacyjną są w szczególności: publikacja elektroniczna ( e-book ) stanowiąca część zestawu, wzorce dokumentów stanowiące integralną część publikacji elektronicznej i umieszczone w odrębnych plikach tekstowych lub plikach .pdf, nagrania video oraz nagrania audio, treści tekstowe i zadania.

3. Kancelaria wykonuje ponadto Usługę AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami przez udostępnienie Użytkownikowi oprogramowania służącego zapewnieniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami ( instytucję obowiązaną w rozumieniu Ustawy AML/CFT ) udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, określonych w art. 52 Ustawy AML/CFT. Szkolenia realizowane są z wykorzystaniem treści edukacyjnej wchodzącej w skład Usługi AML/CFT dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Na oprogramowanie składa się:
a) formularz umożliwiający zgłoszenie danych Uczestnika mającego uczestniczyć w szkoleniu;
b) wyodrębniona część Serwisu pozwalająca Uczestnikowi uczestniczyć w szkoleniu w połączeniu z rejestrowaniem obecności i zapisywaniem odpowiedzi;
c) wystawienie elektronicznego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie zawiera informacje niezbędne do stwierdzenia wypełnienia obowiązku zapewnienia przeszkolenia przez instytucję obowiązaną. Zaświadczenie elektroniczne pobierane jest po zalogowaniu się w Serwisie.

4. Pośrednik zgłosić może liczbę Uczestników nie wyższą niż określona w specyfikacji usługi.

ARTYKUŁ 11

Zasady korzystania z usług

1. Nabywając Usługę Użytkownik uzyskuje niewyłączne ( prawo to nie przysługuje wyłącznie jemu ), niezbywalne, nieprzenoszalne uprawnienie do korzystania z nagrań video, nagrań audio, treści tekstowych, plików graficznych oraz zadań przez czas określony w specyfikacji usługi w polu "Dostęp", ale nie dłużej niż przez 365 dni od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie jest ograniczone do osoby lub osób wskazanych jako Uczestnik/Uczestnicy. Korzystanie z nagrań, treści tekstowych, plików graficznych oraz zadań odbywa się wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych w Serwisie. Uprawnienie nie obejmuje utrwalenia nagrań audio, nagrań video, treści tekstowych lub plików graficznych w pamięci komputera, innego urządzenia elektronicznego lub na innym trwałym nośniku. Nie dotyczy to utrwalenia odbywającego się automatycznie na skutek wyświetlania materiału w czasie korzystania z Serwisu – na czas korzystania z Serwisu.

2. Nabywając Usługę Użytkownik uzyskuje niewyłączne, niezbywalne, nieprzenoszalne i bezterminowe uprawnienie do korzystania z plików tekstowych, plików w formacie .pdf oraz publikacji elektronicznych (e-booków), które po zalogowaniu się do Serwisu mogą być pobrane na urządzenie Użytkownika. Uprawnienie obejmuje utrwalenie w pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego albo wydrukowanie nie więcej niż trzech egzemplarzy. Uprawnienie nie obejmuje wykorzystania w działalności polegającej na udostępnianiu odpłatnie lub nieodpłatnie całości lub części materiałów edukacyjnych osobom trzecim ( w szczególności w działalności podmiotów i placówek oświatowych, bibliotek, stowarzyszeń i fundacji ).

3. Nabywając Usługę Użytkownik uzyskuje niewyłączne, niezbywalne, nieprzenoszalne uprawnienie do korzystania z oprogramowania wchodzącego w skład Usługi wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

4. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z materiałów edukacyjnych lub oprogramowania wchodzącego w skład Usługi w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres określony w Regulaminie. Nie zezwala się w szczególności na udzielanie jakimkolwiek osobom trzecim licencji do korzystania z Usługi lub jej składników, czy też udostępniania w taki sposób, aby osoby trzecie mogły mieć jakikolwiek dostęp do Usługi lub jej składników, w tym w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Nie zezwala się na również publiczne odtwarzanie, wyświetlanie lub udostępnianie do pobrania lub skopiowania. Nie zezwala się również na wykorzystanie materiałów edukacyjnych lub oprogramowania na portalach innych niż Serwis.

ARTYKUŁ 12

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Kancelarię Usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi szkoleniowej lub upływu terminu dostępności usługi.

2. Reklamację można składać w formie korespondencji elektronicznej ( e-mail ), przesyłając na adres szkolenia@vestri.pl lub pisemnie przesyłając na adres Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login do Konta, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Usługi, której reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Kancelaria przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Kancelaria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z polubownego sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów przez skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres szkolenia@vestri.pl.

ARTYKUŁ 13

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Vestri.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.

2. O zmianie Regulaminu Kancelaria poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Vestri.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniejszym od publikacji informacji. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian wykonane są na warunkach dotychczasowych.

3. Użytkownik może kontaktować się z Kancelarią za pomocą korespondencji elektronicznej ( e-mail ) pod adresem szkolenia@vestri.pl, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby operatora.

ARTYKUŁ 14

Uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm. ) przysługuje na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm. ) o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm. ) również Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu i stanowią jego integralną część.

4. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po upływie terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi lub po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie. Spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy, co uprawniony przyjmuje do wiadomości.
Zgodnie z art. 43j ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
Zgodnie z art. 43j ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Informacje dotyczące korzystania przez konsumentów i niektóre osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z prawa odstąpienia od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Kancelarię Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała, szkolenia@vestri.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała

Data zawarcia umowy:

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Adres konsumenta(-ów) lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

PANEL
LOGOWANIA

ZAŁÓŻ NOWE KONTO

ZALOGUJ SIĘ

ODZYSKAJ
ZAPOMNIANE HASŁO

POMOC TECHNICZNA

tel.: 600-079-939

szkolenia@vestri.pl

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

REGULAMIN