MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

REGULAMIN

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020 ROKU

ARTYKUŁ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług szkoleniowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Vestri.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

ARTYKUŁ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Kancelaria – spółka Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Wojska Polskiego 15/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414307, numerze identyfikacji podatkowej NIP 9372662475 , REGON: 242878318;

Serwis Vestri.pl albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą Vestri.pl, prowadzony przez Kancelarię w języku polskim, umożliwiający korzystanie z Usług szkoleniowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.Vestri.pl;

Usługa szkoleniowa – dostępny za pośrednictwem sieci Internet przez czas wynikający z umowy materiał edukacyjny składający się ze wszystkich lub niektórych elementów takich jak: nagranie video, dokumenty tekstowe w formacie .pdf, pliki graficzne, uprawnienie do zadawania pytań Prowadzącemu lub Prowadzącym, interaktywne narzędzia informatyczne pozwalające na interaktywne stworzenie dokumentu lub uzyskanie innego wyniku;

Publikacja elektroniczna ( e-book ) – książka udostępniana za pośrednictwem sieci Internet;

Usługa – Usługa szkoleniowa lub Publikacja elektroniczna;

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

Konto – przypisana danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu ( panel użytkownika );

Uczestnik – Użytkownik lub wskazana przez Użytkownika osoba fizyczna uczestnicząca w usłudze szkoleniowej świadczonej na rzecz Użytkownika;

Prowadzący – osoba fizyczna, będąca autorem składników Usługi szkoleniowej;

Regulamin – niniejszy regulamin;

ARTYKUŁ 3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Vestri.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Vestri.pl materiałów, w szczególności materiałów o których mowa w punkcie 3.1 wymaga każdorazowo zgody Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Kancelarii Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Vestri.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Vestri.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu przez oprogramowanie lub urządzenia podejmujące zautomatyzowane działania imitujące działania Użytkowników będących osobami fizycznymi.

ARTYKUŁ 4

Założenie Konta

1. Skorzystanie z usług oferowanych przez Kancelarię, w tym Usługi Szkoleniowej wymaga utworzenia Konta, co następuje z chwilą uzupełnienia pól "login", "adres email" i "hasło" i wybrania opcji „Załóż konto” widocznej na stronie. Serwis może zażądać podania innego loginu, jeżeli login wskazany przez Użytkownika będzie już przypisany innemu Użytkownikowi.

2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną, w szczególności osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną założyć Konto w jego imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie ze skutkiem prawnym dla Użytkownika. Osobami tymi w szczególności będą członkowie zarządu, wspólnicy, pełnomocnicy oraz prokurenci.

3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu ( tj. podaniu adresu loginu oraz hasła ).

4. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę.

6. Utrzymanie Konta w Serwisie jest bezpłatne i ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą dowolnego środka komunikacji określonego w Regulaminie.

ARTYKUŁ 5

Korzystanie z Usług Szkoleniowych

1. Korzystanie z Usługi w Serwisie Vestri.pl wymaga zawarcia umowy o świadczenie Usługi między Użytkownikiem i Kancelarią oraz aktywacji Usługi. Korzystanie z Usługi jest odpłatne.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje po zapisaniu się na usługę przez Użytkownika, w chwili uznania rachunku bankowego Kancelarii na skutek świadczenia Ceny Usługi przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika.

3. Użytkownik zapisuje się przez wybranie opcji "Zapisz na VideoKurs", "Zapisz na Szkolenie", „Zamów e-book” lub równoważna znajdujących się w treści opisu usługi. Zapisanie może nastąpić również z chwilą założenia Konta, gdy opcja "Zapisz na VideoKurs" lub równoważna wybrana została przed założeniem Konta przez Użytkownika.

4. Po zapisaniu się na co najmniej jedną Usługę Użytkownik może przystąpić do finalizacji zamówienia. W trakcie finalizacji zamówienia Użytkownik uzyskuje indywidualny numer zamówienia, tytuł świadczenia oraz numer konta na który dokonuje świadczenia.

5. Użytkownik dokonuje świadczenia przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w trakcie finalizacji zamówienia.

6. Aktywacja usługi następuje do 24 godzin od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

7. Po aktywacji, a przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik wskazuje osobę fizyczną będącą Uczestnikiem. W braku odmiennej dyspozycji Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która założyła konto.

8. Dla jednej Usługi wskazany może być i korzystać może z niej wyłącznie jeden Uczestnik. Zmiana Uczestnika jest możliwa wyłącznie za zgodą Kancelarii.

9. 9. Użytkownikowi:
a) będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm. ),
b) będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie ma dla osoby fizycznej charakteru zawodowego
- przysługuje na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm. ) o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu i stanowią jego integralną część. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po upływie terminu do odstąpienia od umowy o Usługi Szkoleniowe lub po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie. Żądanie rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie powoduje utratę prawa do odstąpienia zgodnie z normą artykułu 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

ARTYKUŁ 6

Charakterystyka Usługi Szkoleniowej

1. Cechy usługi szkoleniowej, jej składniki, przebieg, cena oraz czas dostępu, zwane dalej Charakterystyką Usługi Szkoleniowej określone są w opisie widocznym przy opcji "Zapisz na VideoKurs" lub "Zapisz na Szkolenie".

2. Usługa szkoleniowa "VideoKurs" oraz "Szkolenie" składa się z nagrań video stanowiących podstawowy nośnik przekazywanej wiedzy. Nagrania video wyświetlane są za pośrednictwem Serwisu Uczestnikowi, który rozpoczął korzystnie z usługi. Pobieranie, powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie nagrań video nie jest dozwolone.

3. Usługa szkoleniowa "VideoKurs" oraz "Szkolenie" składać może się z dokumentów tekstowych w formacie .pdf. Uczestnik może pobrać dokumenty tekstowe celem zapoznania się z ich treścią. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie nagrań nie jest dozwolone.

4. Usługa szkoleniowa "VideoKurs" oraz "Szkolenie" składać może się z możliwości zadawania pytań Prowadzącemu dotyczących tematyki Usługi Szkoleniowej. Prowadzący odpowiada na pytania przez umieszczenie treści pytania oraz odpowiedzi w Serwisie. Pytanie oraz odpowiedź widoczne są dla Uczestnika oraz mogą być widoczne dla innych Uczestników Usługi szkoleniowej tego samego rodzaju.

5. Prowadzący uprawniony jest do redakcji pytania w sposób umożliwiający uwidocznienie go dla innych Uczestników Usługi szkoleniowej.

6. Nagrania Video o których mowa w punkcie pierwszym dostępne są dla Użytkownika przez oznaczony czas, liczony od pierwszego uruchomienia nagrania Video, zwany dalej czasem dostępu Usługi Szkoleniowej. Czas dostępu do Usługi Szkoleniowej oznaczony jest w jej Charakterystyce. Po upływie czasu dostępu do Usługi Szkoleniowej nagrania dostępne są dla użytkownika do chwili pełnego zapoznania się z nim.

7. Dokumenty tekstowe oraz materiały graficzne dostępne są bezterminowo dla osoby będącej Uczestnikiem Usługi Szkoleniowej. Możliwość zadawania pytań Prowadzącemu pozostaje dostępna w Czasie aktywności usługi. Prowadzący może odpowiadać na pytania zadane po tym czasie.

8. Udział Uczestnika w Usłudze Szkoleniowej stwierdzony zostaje zaświadczeniem pisemnym oraz elektronicznym wystawionym przez Kancelarię. Zaświadczenie zawiera podane przez Użytkownika dane Uczestnika.

9. Usługa szkoleniowa może realizować obowiązek ustawicznego kształcenia zawodowego, obowiązek doskonalenia zawodowego lub inną formę podnoszenia kwalifikacji lub okresowej realizacji obowiązku szkoleniowego przewidzianą przez odrębne przepisy. W Charakterystyce Usługi Szkoleniowej Kancelaria umieszcza informację o realizacji przez usługę wymogów przewidzianych przez odrębne przepisy. W braku wzmianki Użytkownik obowiązany jest do samodzielnego ustalenia, czy udział Uczestnika w usłudze spełnia wymagania przewidziane przez przepisy szczególne.

ARTYKUŁ 7

Charakterystyka Publikacji Elektronicznej ( e-book )

1. Cechy Publikacji Elektronicznej ( e-book ), jej składniki, cena oraz czas dostępu, zwane dalej Charakterystyką Publikacji Elektronicznej określone są w opisie widocznym przy opcji "Zamów e-book".

2. Publikacja Elektroniczna składa się z książki w formacie PDF, wybranych elementów dostępnych w formacie .odt lub .doc oraz ewentualnych suplementów do danego wydania.

3. Składniki Publikacji Elektronicznej pobiera się po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

ARTYKUŁ 8

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Kancelarię Usługi Szkoleniowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi szkoleniowej lub upływu terminu dostępności usługi.

2. Reklamację można składać w formie korespondencji elektronicznej ( e-mail ), przesyłając na adres szkolenia@vestri.pl lub pisemnie przesyłając na adres Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Sp. z o.o., Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login do Konta, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi Szkoleniowej oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Kancelaria przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Kancelaria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z polubownego sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów przez skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres szkolenia@vestri.pl

ARTYKUŁ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Vestri.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Kancelaria poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Vestri. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Kancelarię, nie wcześniejszym od publikacji informacji. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian wykonane są na warunkach dotychczasowych.

3. Użytkownik może kontaktować się z Kancelarią za pomocą korespondencji elektronicznej ( e-mail ) pod adresem szkolenia@vestri.pl, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby operatora.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Informacje dotyczące korzystania przez konsumentów i niektóre osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z prawa odstąpienia od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Kancelarię Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała, szkolenia@biblioteka-biznesu.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Wojska Polskiego 15/2, 43-300 Bielsko-Biała

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Adres konsumenta(-ów) lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

PANEL
LOGOWANIA

ZAŁÓŻ NOWE KONTO

ZALOGUJ SIĘ

ODZYSKAJ
ZAPOMNIANE HASŁO

POMOC TECHNICZNA

600-079-939

szkolenia@vestri.pl

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

REGULAMIN